Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan unionin elinten käännöskeskus ylläpitää tätä sivustoa antaakseen yleisölle mahdollisuuden saada maksuttomasti tietoa virastosta ja sen toiminnasta yleensä.   Tavoitteemme on, että sivustollamme olevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.  Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.

Käännöskeskus ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tämän sivuston sisältämistä tiedoista.

Huomaa, että tämän sivuston tiedot

  • ovat yleisluonteisia eivätkä ne koske erityisesti minkään tietyn yksittäisen henkilön tai yhteisön tilannetta
  • eivät välttämättä ole kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajan tasalla
  • on joskus linkitetty ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole käännöskeskuksen yksiköiden valvonnassa ja joista käännöskeskus ei ole millään tavalla vastuussa
  • eivät ole ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä neuvontaa, käänny asianmukaisen pätevyyden omaavan ammattilaisen puoleen).

On syytä huomata, että online-muodossa saatavilla oleva asiakirja ei välttämättä täydellisesti vastaa virallisesti hyväksyttyä tekstiä.  Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistu Euroopan unionin lainsäädännön teksti voidaan katsoa laillisesti päteväksi.

Käännöskeskuksen tavoitteena on minimoida teknisistä virheistä aiheutuvat sekaannukset.  Eräät sivustollamme esitetyt tiedot on kuitenkin saatettu laatia tai jäsennellä sellaisina tiedostoina tai formaatteina, jotka eivät ole virheettömiä, joten emme voi taata, etteivät tällaiset ongelmat häiritse palveluamme tai muuten vaikuta siihen.   Käännöskeskus ei vastaa tämäntyyppisistä sivuston tai siihen linkitettyjen ulkopuolisten sivustojen käytön aiheuttamista ongelmista.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa käännöskeskuksen vastuuvelvollisuutta sovellettavien kansallisen lakien vaatimusten vastaisesti eikä vapauttaa sitä vastuusta asioissa, joissa sen vastuuta ei kansallisten lakien perusteella voida poistaa.

Tietosuojalausuma

Käännöskeskus on sitoutunut käyttäjien yksityisyydensuojaan.

Luonnollisten henkilöiden suojelu käännöskeskuksen suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä perustuu luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725.

Henkilötietoja kerättäessä jokaiseen tiedonkeruumenettelyyn liitetään selittävä asiakirja käännöskeskuksen tietosuojapolitiikan toteuttamiseksi.

Tätä yleistä menettelyä, joka kattaa jo kaikki Euroopan unionin toimielinten europa.eu-verkkotunnusta käyttävät verkkosivustot, sovelletaan myös käännöskeskuksessa.

Vaikka suurinta osaa käännöskeskuksen verkkosivustosta voidaankin käyttää antamatta lainkaan käyttäjää koskevia tietoja, joissakin tapauksissa näitä tietoja tarvitaan pyydettyjen verkkopalvelujen toimittamiseksi.

Näitä tietoja edellyttävät verkkosivustot käsittelevät niitä yllämainitussa asetuksessa kuvattujen menettelyjen mukaisesti, ja sivustot esittävät tietojesi käyttötavan erityisissä tietosuojalausumissa.

Näiltä osin

rekisterinpitäjä selvittää jokaisen verkkopalvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.

Jokaisessa toimielimessä tietosuojavastaava varmistaa asetuksen määräysten soveltamisen sekä neuvoo rekisterinpitäjiä heidän velvoitteidensa täyttämisessä (ks. asetuksen 24 artikla).

Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii kaikkien toimielinten osalta riippumattomana valvovana viranomaisena (ks. asetuksen 41 - 45 artikla).

Euroopan unionin toimielinten verkkosivustoperhe tarjoaa linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille sekä intranetissä että internetissä.  Koska ne eivät ole käännöskeskuksen valvonnassa, kehotamme tutustumaan niiden noudattamaan tietosuojapolitiikkaan.

Mikä on verkkopalvelu?

Käännöskeskuksen verkkosivustolla olevan verkkopalvelun tarkoituksena on parantaa viestintää kansalaisten ja liikeyritysten sekä käännöskeskuksen välillä.

Käännöskeskuksen verkkosivustolla tarjotaan tai tullaan tarjoamaan kolmentyyppisiä verkkopalveluja:

  • tietopalvelut, jotka antavat kansalaisille ja liikeyrityksille helposti ja tehokkaasti tärkeää tietoa, mikä parantaa käännöskeskuksen toiminnan tehokkuutta ja avoimuutta ja sen ymmärtämistä;
  • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, jotka mahdollistavat paremmat yhteydet kansalaisiin ja liikeyrityksiin.   Vuorovaikutteiset viestintäpalvelut helpottavat sisäisiä menettelytapoja koskevien tiedustelujen tekemistä ja palautemekanismeja ja vaikuttavat näin osaltaan käännöskeskuksen menettelytapojen, toiminnan ja palvelujen muovaamiseen;
  • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa kaikkia keskeisiä hallinnollisia asioita käännöskeskuksen sisällä ja asioitaessa käännöskeskuksen kanssa, kuten hankinnat, työhönotto jne.

Miten käännöskeskus käsittelee sille lähetettyjä sähköpostiviestejä?

Contact-näppäin aktivoi sähköpostiohjelmistosi ja antaa sinulle mahdollisuuden lähettää viestisi jotakin erityistoimintoa varten ylläpidettävään sähköpostilokeroon.

Tällaisen viestin lähettämisen yhteydessä sinua koskevia henkilötietoja poimitaan vain sen verran kuin on välttämätöntä vastaamisen kannalta, ja niitä tallennetaan vain vastaamisprosessin yksinkertaistamiseksi.   Mikäli postilokeroa hoitava yksikkö ei pysty vastaamaan kysymykseesi, se lähettää sen edelleen johonkin toiseen palvelupisteeseen, joka pystyy hoitamaan asian, minkä jälkeen sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.  Kysymyksiä ja vastauksia sisältäviä sähköpostiviestejä saatetaan tallentaa menettelyn seuraamiseksi ja tuleviin kyselyihin vastaamisen helpottamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköpostiviestiesi ja henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme sinua esittämään ne viestissäsi. ​