Faoi mar a samhlaíodh leis an Rialachán lenar bunaíodh é, freagraíonn an tIonad Aistriúcháin do na riachtanais seirbhíse teanga atá ag gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh (AE) agus ag gníomhaireachtaí eile. Uaireanta, glacann sé le hobair bharrachais ó Institiúidí AE, a bhfuil a seirbhísí aistriúcháin féin acu. Tá comhaontuithe comhair ar bun ag an Ionad le níos mó ná 60 cliant ar fud an Aontais Eorpaigh, faoi mar atá léirithe ar an léarscáil idirghníomhach thíos.

Féachann an tIonad Aistriúcháin lena chliaint a shásamh trí sheirbhísí teanga ar ardchaighdeán a thairiscint trí dhlúthchomhar agus trí mhalartú faisnéise.

Féachaimid ar ár gcliaint mar chomhpháirtithe inár gcuid oibre chun faisnéis chruinn sholéite a chur ar fáil do shaoránaigh AE ina dteanga féin. Dá bhrí sin, tugaimid spreagadh dár gcliaint aiseolas a thabhairt dúinn ar an obair atá déanta againn, faoi mar atá léirithe sa chur síos ar 'Aimsigh ár sreabhadh oibre'.

Scagaire

An Eoraip

Torthaí cuardaigh: 67 cliant (Athshocraigh)
logo partner

an Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

An Banc Ceannais Eorpach (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

an Bord Réitigh Aonair (SRB)

Location: Brussels
logo partner

An Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF)

Location: Turin
logo partner

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um bainistiú oibríochtúil na gcóras TF mórscála i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (EDA)

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA)

Location: Cologne
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Líonra agus Faisnéise (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA)

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME; roimhe: an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuálaíocht (EACI) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA)

Location: Brussels
logo partner

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

An Ghníomhaireacht um Chomhoibriú na Rialtóirí Fuinnimh (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

An Gnóthas Comhpháirteach Breosla-Cheall & Hidrigine (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

An Gnóthas Comhpháirteach um an Tionscnamh Leigheasra Nuálaigh (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Location: Budapest
logo partner

An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO)

Location: Angers
logo partner

An Oifig Eorpach um Thacaíocht do Thearmann (EASO)

Location: Valetta
logo partner

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

An tÚdarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

An tÚdarás Eorpach Baincéireachta (EBA)

Location: London
logo partner

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)

Location: Parma
logo partner

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Coimisiún Eorpach – AS FOSTAÍOCHTA – Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Comhdheiseanna (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Coiste na Réigiún de chuid an Aontais Eorpaigh (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Comhairle an Aontais Eorpaigh (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas Glanspéire (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Comhghnóthas Tionscail Bhithbhunaithe (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Comhleá d’Fhuinneamh (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Comhpháirteanna agus Córais Leictreonaice um Cheannasaíocht Eorpach (Comhghnóthas ECSEL) (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Comhghnóthas ríomhaireachta ardfheidhmíochta Eorpach (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Lárionad Oibríochtaí agus Anailíse Muirí (Támhshuanaigh) (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Maoirseoir na hEorpa um Chosaint Sonraí (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Office of the Secretary-General of the European Schools (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Oifig Chomhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Ombudsman Eorpach (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Parlaimint na hEorpa (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Údarás Maoirseoireachta GNSS na hEorpa (GSA)

Location: Prague