Faoi mar a samhlaíodh leis an Rialachán lenar bunaíodh é, freagraíonn an tIonad Aistriúcháin do na riachtanais seirbhíse teanga atá ag gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh (AE) agus ag gníomhaireachtaí eile. Uaireanta, glacann sé le hobair bharrachais ó Institiúidí AE, a bhfuil a seirbhísí aistriúcháin féin acu. Tá comhaontuithe comhair ar bun ag an Ionad le níos mó ná 60 cliant ar fud an Aontais Eorpaigh, faoi mar atá léirithe ar an léarscáil idirghníomhach thíos.

Féachann an tIonad Aistriúcháin lena chliaint a shásamh trí sheirbhísí teanga ar ardchaighdeán a thairiscint trí dhlúthchomhar agus trí mhalartú faisnéise.

Féachaimid ar ár gcliaint mar chomhpháirtithe inár gcuid oibre chun faisnéis chruinn sholéite a chur ar fáil do shaoránaigh AE ina dteanga féin. Dá bhrí sin, tugaimid spreagadh dár gcliaint aiseolas a thabhairt dúinn ar an obair atá déanta againn, faoi mar atá léirithe sa chur síos ar 'Aimsigh ár sreabhadh oibre'.

Scagaire

An Eoraip

Torthaí cuardaigh: 65 cliant (Athshocraigh)
logo partner
Suíomh: Brussels

an Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh (CCE-DG JUST)

logo partner
Suíomh: Frankfurt

An Banc Ceannais Eorpach (ECB)

logo partner
Suíomh: Luxembourg

An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB)

logo partner
Suíomh: Brussels

an Bord Réitigh Aonair (SRB)

logo partner
Suíomh: Brussels, Luxembourg

An Coimisiún Eorpach - Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin (CCE-DG T)

logo partner
Suíomh: Turin

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF)

logo partner
Suíomh: Dublin

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (EUROFOUND)

logo partner
Suíomh: Helsinki

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)

logo partner
Suíomh: Copenhaguen

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA)

logo partner
Suíomh: Warsaw

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex)

logo partner
Suíomh: Tallinn

An Ghníomhaireacht Eorpach um bainistiú oibríochtúil na gcóras TF mórscála i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA)

logo partner
Suíomh: Brussels

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (EDA)

logo partner
Suíomh: Vigo

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

logo partner
Suíomh: Bilbao

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)

logo partner
Suíomh: Cologne

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA)

logo partner
Suíomh: Lisbon

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA)

logo partner
Suíomh: Heraklion

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Líonra agus Faisnéise (ENISA)

logo partner
Suíomh: Brussels

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

logo partner
Suíomh: Brussels

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA)

logo partner
Suíomh: Brussels

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME; roimhe: an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus Nuálaíocht (EACI) (EASME)

logo partner
Suíomh: Brussels

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA)

logo partner
Suíomh: Luxembourg

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea)

logo partner
Suíomh: Amsterdam

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

logo partner
Suíomh: Ljubljana

An Ghníomhaireacht um Chomhoibriú na Rialtóirí Fuinnimh (ACER)

logo partner
Suíomh: Brussels

An Gnóthas Comhpháirteach Breosla-Cheall & Hidrigine (FCH JU)

logo partner
Suíomh: Brussels

An Gnóthas Comhpháirteach um an Tionscnamh Leigheasra Nuálaigh (IMI JU)

logo partner
Suíomh: Vilnius

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE)

logo partner
Suíomh: Budapest

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

logo partner
Suíomh: Thessaloniki

An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop)

logo partner
Suíomh: Stockholm

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)

logo partner
Suíomh: Lisbon

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

logo partner
Suíomh: Angers

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO)

logo partner
Suíomh: Valetta

An Oifig Eorpach um Thacaíocht do Thearmann (EASO)

logo partner
Suíomh: The Hague

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach (EUROJUST)

logo partner
Suíomh: Frankfurt

An tÚdarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach (EIOPA)

logo partner
Suíomh: London

An tÚdarás Eorpach Baincéireachta (EBA)

logo partner
Suíomh: Parma

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)

logo partner
Suíomh: Paris

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

logo partner
Suíomh: Brussels

Coimisiún Eorpach – AS FOSTAÍOCHTA – Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Comhdheiseanna (CCE-EMPLOI)

logo partner
Suíomh: Brussels

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC)

logo partner
Suíomh: Brussels

Coiste na Réigiún de chuid an Aontais Eorpaigh (CDR/CoR)

logo partner
Suíomh: Brussels

Comhairle an Aontais Eorpaigh (COUNCIL)

logo partner
Suíomh: Brussels

Comhghnóthas Glanspéire (CSJU)

logo partner
Suíomh: Brussels

Comhghnóthas SESAR (SJU)

logo partner
Suíomh: Brussels

Comhghnóthas Shift2Rail

logo partner
Suíomh: Brussels

Comhghnóthas Tionscail Bhithbhunaithe (BBI JU)

logo partner
Suíomh: Barcelona

Comhleá d’Fhuinneamh (F4E)

logo partner
Suíomh: Brussels

Comhpháirteanna agus Córais Leictreonaice um Cheannasaíocht Eorpach (Comhghnóthas ECSEL) (ECSEL JU)

logo partner
Suíomh: Luxembourg

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU)

logo partner
Suíomh: Luxembourg

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (ECA)

logo partner
Suíomh: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Suíomh: The Hague

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (EUROPOL)

logo partner
Suíomh: Vienna

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

logo partner
Suíomh: Budapest

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (Cepol)

logo partner
Suíomh: Brussels

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa (ERC)

logo partner
Suíomh: Valenciennes

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA)

logo partner
Suíomh: Lisbon

Lárionad Oibríochtaí agus Anailíse Muirí (Támhshuanaigh) (MAOC (N)))

logo partner
Suíomh: Madrid

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh (SatCen)

logo partner
Suíomh: Brussels

Maoirseoir na hEorpa um Chosaint Sonraí (EDPS)

logo partner
Suíomh: Brussels

Office of the Secretary-General of the European Schools (EURSC)

logo partner
Suíomh: Riga

Oifig Chomhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC)

logo partner
Suíomh: Alicante

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO)

logo partner
Suíomh: Strasbourg

Ombudsman Eorpach (OMBUDSMAN)

logo partner
Suíomh: Luxembourg

Parlaimint na hEorpa (EP DG Trad)

logo partner
Suíomh: Prague

Údarás Maoirseoireachta GNSS na hEorpa (GSA)