Conas a láimhseálann an tIonad iarrataí ó chliaint?

Aistriúcháin ardchaighdeáin a sheachadadh i ngach péire teangacha a iarrtar agus é sin a dhéanamh laistigh de na spriocdhátaí comhaontaithe: is é sin an dúshlán a ghabhaimid orainn féin gach lá san Ionad Aistriúcháin. Thar na blianta, rinneamar ár sreabhadh oibre aistriúcháin a bharrfheabhsú chun a chinntiú go láimhseáiltear iarrataí chomh héasca agus is féidir. Is iad seo a leanas na céimeanna difriúla inár sreabhadh oibre, idir iarrataí nua a láimhseáil, an t-aistriúchán féin a sheachadadh agus glacadh le haiseolas ón gcliant:

1.Glacadh le hiarrataí nua

Déanann an Rannóg um Bainistiú Sreabhadh Oibre (WMS) faireachán ar iarrataí nua a fhaightear trí Thairseach Cliant eCdT. Seiceálann sí na comhaid chun a fháil amach an bhfuil siad ag teacht leis an doiciméad foinseach maidir le teanga, líon focal agus formáid, agus dearbhaíonn sí an tseirbhís atá á hiarraidh, mar aon leis an spriocdháta agus na sprioctheangacha a theastaíonn.

2.Réamhphróiseáil

Cinntíonn WMS nach mbíonn aon fhadhbanna ann maidir le leagan amach na gcomhad foinseach; cuireann sí an t-ábhar ábhartha tagartha le chéile; aisghabhann sí an t-ábhar in-athúsáidte ó chuimhní aistriúcháin; agus soláthraíonn sí gach comhad oibre agus gach acmhainn teanga agus téarmaíochta a theastaíonn.

3.Aistriú

Tar éis an chéim réamhphróiseála a thabhairt chun críche, agus ag brath ar na torthaí a fuarthas, cinneann WMS cé acu ba cheart an jab a shannadh do na haistritheoirí cáilithe inmheánacha nó é a sheachfhoinsiú chuig líonra saoraistritheoirí speisialaithe an Ionaid. Sannann WMS jabanna d’aistritheoirí de réir na speisialtóireachta, na scileanna agus na máthairtheanga atá acu. Is iad na critéir a chuirtear san áireamh agus obair á seachfhoinsiú ná an t-ualach oibre inmheánach agus méid na rúndachta, an t-ábhar agus fad an doiciméid atá i gceist, i measc nithe eile. Má dhéantar doiciméad a sheachfhoinsiú, is féidir le WMS dul i muinín creatchonarthaí ábhartha a comhaontaíodh le soláthraithe seachtracha. Is féidir léi dul i dteagmháil le saorchonraitheoirí sonracha freisin, ag brath ar an ábhar agus ar an bpéire teangacha atá i gceist.

4.Tacaíocht ó Chomhordaitheoirí Cliant

Féadfaidh aistritheoirí comhairle a iarraidh ó Chomhordaitheoirí Cliant an Ionaid (ar baill den Roinn Aistriúcháin iad) má bhíonn ceisteanna acu maidir le hábhar na ndoiciméad foinseach.

5.Meánphróiseáil

Seiceálann WMS gnéithe teicniúla uile na ndoiciméad arna bpróiseáil ag saoraistritheoirí.

6.Athbhreithniú

Déanann ár n-aistritheoirí inmheánacha athbhreithniú ar na doiciméid uile arna seachfhoinsiú. Ceanglaítear orthu ansin bileog measúnaithe a chomhlánú ar cháilíocht na hoibre arna soláthar ag an saoraistritheoir de réir théarmaí na gcreatchonarthaí agus na gcoinníollacha ginearálta atá i bhfeidhm ag an Ionad Aistriúcháin le haghaidh seirbhísí teanga. Déanann aistritheoir eile a bhfuil an mháthairtheanga chéanna aige/aici cros-seiceáil ar aistriúcháin inmheánacha.

7.Iarphróiseáil

Seiceálann WMS iomláine na ndoiciméad agus coigeartaíonn sí an leagan amach nuair is gá. Mar an gcéanna, déanann WMS dearbhú (seiceálacha iomláine agus taispeána), ceartú agus uaslódáil ar chomhaid atá le seachadadh chuig cliaint trí uaslódálacha gréasáin.

8.Seachadadh

Cinntíonn WMS go seachadtar an doiciméad chuig an gcliant faoin spriocdháta comhaontaithe.

9.Aiseolas ó chliaint a bhainistiú

Déanann an Grúpa um Chomhordú Cliant (an Rannóg um Chaidreamh Seachtrach agus Cumarsáid Sheachtrach) anailís ar na Foirmeacha Sásamh Cliant arna bhfáil ó chliaint.