Tá an tIonad Aistriúcháin den tuairim láidir go bhfuil pleanáil agus eagrú ag teastáil ag leibhéal na bainistíochta chun cáilíocht den scoth a bhaint amach go leanúnach agus, dá bhrí sin, ghlac sé le sraith de bhearta atá le cur i bhfeidhm sula ndéantar aistriúchán, agus an t-aistriúchán á dhéanamh agus tar éis don aistriúchán a bheith críochnaithe.

Freagraíonn ár ngníomhartha do cheithre cholún:

1.    réamhriachtanais cháilíochta: réamhghníomhartha lena gcumasaítear na coinníollacha cearta a chruthú le haghaidh aistriúcháin éifeachtach agus éifeachtúil;
2.    rialú cáilíochta agus meastóireacht cáilíochta: gníomhartha a rinneadh le linn phróiseas an aistriúcháin féin agus gníomhartha ex-post;
3.    rannpháirtíocht na gcliant: gníomhartha a dhíríonn ar riachtanais agus ar ionchais na gcliant;
4.    méadracht cáilíochta: bearta a chuirfidh ar chumas an Ionaid a fheidhmíocht a mheas agus a aschur a fheabhsú.

Réamhriachtanais cháilíochta

Is é an ghné lárnach sa réimse seo roghnú agus earcú dian na n-aistritheoirí inmheánacha. Roghnaíonn agus earcaíonn an tIonad a fhoireann ar bhonn dhá Fhoráil Ghinearálta Cur Chun Feidhme maidir le gníomhairí sealadacha agus foireann ar conradh a earcú.

Gné thábhachtach eile den cholún seo is ea cáilíocht teanga na dtéacsanna bunaidh dá dtairgeann an tIonad seirbhísí eagarthóireachta dá gcliaint. Maidir leis sin, dhréachtaigh an tIonad leabhrán dar teideal Writing for translation / Écrire pour être traduit atá mar chuid den phacáiste eolais a thugtar do gach cliant nua. Ina theannta sin, tá córas bainistíochta sreafa oibre nua-aimseartha curtha i bhfeidhm ag an Ionad, eCdT, a chomhtháthaíonn uirlisí CAT úrscothacha.

Anuas air sin, déanann an tIonad na critéir maidir le nósanna imeachta um sholáthar poiblí i ndáil le roghnú soláthraithe seirbhíse seachtracha a shainmhíniú go han-chúramach ionas go mbronntar conarthaí creata aistriúcháin ar na conraitheoirí seachtracha is fearr.
 

Rialú cáilíochta agus meastóireacht cáilíochta

Déanann teangeolaithe an Ionaid an obair a rinne conraitheoirí seachtracha a sheiceáil agus a athbhreithniú go córasach. Chomh maith le cáilíocht na dtéacsanna a áirithiú sula gcuirtear ar fáil do chliaint iad, agus tríd an bpróiseas seo feabhsaítear de réir a chéile cáilíocht obair na saoraistritheoirí le linn thréimhse na gcreatchonarthaí. Le próiseas athrangaithe, déantar conraitheoirí seachtracha a rangú suas, nó síos, i gcomhréir le cáilíocht a gcuid oibre, ionas go gcuirfear sa deireadh na conraitheoirí a bhfuil na rátálacha is fearr acu chuig barr liosta na gconraitheoirí seachtracha. Déantar bileog mheasúnaithe a chomhlánú i ndáil le gach jab seachtrach a sholáthraítear, ina bhfuil measúnú foriomlán ar cháilíocht an aistriúcháin, ach freisin, nuair is gá, faisnéis mhionsonraithe ar na cineálacha earráidí a aimsíodh san aistriúchán. Más gá, déanfaidh athbhreithneoirí inmheánacha aiseolas a dhréachtú do shaoraistritheoirí agus, nuair is cuí, seoltar an obair cheartaithe ina dhiaidh sin chuig na soláthraithe seirbhíse seachtracha le haghaidh tagartha todhchaí. Sa chéad leath de 2018, rinne an tIonad aschur aistriúcháin uathoibríoch a chomhtháthú ina chéim réamhphróiseála mar mholtaí a d’fhéadfaí a úsáid le linn an aistriúcháin. Tugtar iareagarthóireacht ar rialú cáilíochta ar aschur ríomhaistriúcháin.

Déanann comhghleacaí ar an bhfoireann teanga chéanna gach aistriúchán inmheánach a chros-seiceáil, ag teacht le prionsabal na gceithre súile agus leis na critéir atá sainmhínithe sa Lámhleabhar um Dhearbhú Cáilíochta Aistriúcháin.

I dteannta na seiceálacha cáilíochta réamhsheachadta seo, thug an tIonad seiceálacha cáilíochta ex-post isteach in 2010, seiceálacha a dhéantar ar bhonn sampla randamach, ach déanann saineolaithe seachtracha aistriúcháin inmheánacha a mheas.

Rannpháirtíocht cliaint

D’fhonn freastal ar cheann de na riachtanais is minice a mbíonn ag a chuid cliant, tá pointe teagmhála oibríochtúil amháin bunaithe ag an Ionad a bheadh freagrach as déileáil le hábhair a d’ardódh cliaint nó a tharraingeodh aistritheoirí anuas maidir le hiarrataí ar aistriúchán arna gcur isteach ag cliaint. Is í an Rannóg um Bainistiú Sreafa Oibre an t-aon phointe teagmhála do gach iarratas cliaint, idir fháiltiú poist agus seachadadh, seirbhísí iardhíola san áireamh.

Úsáideann an tIonad roinnt uirlisí chun cáilíocht a chinntiú agus chun agus sásamh cliant a mheasúnú agus a chinntiú, go háirithe an tIarratas ar Leagan Ceartaithe (CVR). Ligeann sé seo do chliaint a bhaineann úsáid as Tairseach Chliaint an Ionaid leagan ceartaithe a iarraidh agus aiseolas dearfach nó diúltach a thabhairt ar aon doiciméad a chuirtear ar fáil, rud a chuireann ar chumas an Ionaid nóta a ghlacadh faoi roghanna na gcliant agus dul i ngleic le haon saincheisteanna athfhillteacha ag an am céanna. Mar aon le freagra a thabhairt ar aiseolas a fuarthas ó chliaint ar bhonn cás-ar-chás, athbhreithnítear tuairimí cliant ag leibhéal oibríochtúil chun measúnú an féidir bearta cáilíochta níos leithne a dhéanamh chun riachtanais chliant a chomhlíonadh.

Déanann an tIonad suirbhéanna cliant tréimhsiúla freisin chun sástacht úsáideoirí fadtéarma a thomhas agus chun réimsí le haghaidh feabhais a aithint maidir le cáilíochta teanga agus le cáilíocht a chuid seirbhísí ina n-iomláine. Tá suirbhéanna den chineál sin úsáideach chun braistintí cliant ar láidreachtaí agus ar laigí an Ionaid a aithint agus chun tuiscint a fháil ar cé chomh maith a sheachadann an tIonad a chuid seirbhísí go ginearálta maidir le spriocdhátaí a chomhlíonadh, cáilíocht, a fhreagrúlacht do shaincheisteanna agus a thuiscint ar riachtanais ghnó agus timpeallachtaí gnó atá sainiúil do chliaint.

Méadracht cáilíochta

Baineann an measúnú ar cháilíocht an aistriúcháin le méadracht cáilíochta a shainiú agus a thomhas d’fhonn feabhsuithe a chruthú. Dá bhrí sin, áirithítear éifeachtacht chur chuige cáilíochta aistriúcháin an Ionaid trí na comhpháirteanna sin go léir a chur chun feidhme ar bhealach comhordaithe agus cothrom. Tá an tIonad ag baint úsáide as roinnt foinsí sonraí (tuarascálacha inmheánacha, CVRanna, suirbhéanna, iniúchtaí agus cuairteanna cliaint, seiceálacha cáilíochta ex-post, etc.) chun an próiseas cáilíochta aistriúcháin a chothú. Is é is cuspóir don chuid seo feidhmíocht reatha an aistriúcháin agus leibhéil na seirbhíse a chainníochtú de réir na gcuspóirí cáilíochta atá leagtha síos agus de réir riachtanais cliant d’fhonn feabhsuithe breise a bhaint amach.

Tá múnla bainistíochta cáilíochta i bhfeidhm ag an Ionad chun cur ar a chumas leibhéal na seirbhíse agus caighdeán an aistriúcháin a fheabhsú i gcónaí. Tá an tsamhail bhainistíochta cáilíochta bunaithe ar chur chuige próisis lena mbaineann: 

a) macra-phróisis an Ionaid a aithint,
b) sainaithint a dhéanamh ar na príomhphróisis bhainistíochta, ghnó agus tacaíochta is mó a chuidíonn le Straitéis an Ionaid a chur i ngníomh,
c) tuairisc a thabhairt ar na príomhphróisis de réir an leibhéil saineolais is gá,
d) anailís a dhéanamh ar rioscaí réadacha agus/nó ionchasacha, agus 
e) feabhas leanúnach ar na próisis trí anailís a dhéanamh ar conas a oibríonn siad agus athbhreithniú a dhéanamh ar cé chomh héifeachtach atá siad. 

Tá an córas maoirseachta bainistíochta bunaithe ar athbhreithnithe feidhmíochta ráithiúla (ar leibhéal na roinne) agus ar athbhreithnithe ar éifeachtacht (ar an leibhéal ardbhainistíochta), agus ina dhiaidh sin reáchtáiltear cruinnithe faisnéisithe forleata. 

Tá príomhtháscairí feidhmíochta i bhfeidhm chun feidhmíocht phróisis an Ionaid a thomhas maidir le cáilíocht aistriúcháin agus leibhéil seirbhíse.