Ríomhchlárú agus tuairisciú

I gcomhréir le Straitéis an Ionaid a bhí glactha ag an mBord Bainistíochta, déanann an tIonad gach doiciméad ilbhliantúil pleanála agus cláreagraithe a nuashonrú chun bainistíocht cáilíochta, beartas foirne, bainistíocht inniúlachtaí agus scileanna a ailíniú a oiread agus is féidir leis na cuspóirí gnó.

Straitéis ilbhliantúil

Leagtar amach sa Straitéis ilbhliantúil an fhís do na blianta atá le teacht agus sonraítear i spriocanna straitéiseacha í. Tugtar tuilleadh eolais i leith na spriocanna sin i gcuspóirí agus tionscnaimh straitéiseacha, ar cuspóirí iad ar fad nach mór a bhaint amach faoi dheireadh na tréimhse tagartha. Le linn na tréimhse sin, déantar cur chun feidhme na straitéise a mheas trí phríomhtháscairí feidhmíochta straitéiseacha.

Clár oibre ilbhliantúil

Cuirtear chun feidhme na spriocanna agus gníomhaíochtaí straitéiseacha trí roinnt tionscnamh straitéiseach, ar bailiúcháin de thionscadail agus cláir de thréimhse fhosaithe iad a chuirtear chun feidhme i dteannta ghníomhaíochtaí na heagraíochta ó lá go lá mar chuid de chláir oibre ilbhliantúla an Ionaid.

Clár oibre bliantúil

Bristear síos cláir oibre ilbhliantúla an Ionaid Aistriúcháin ina gcláir oibre bliantúla ina bhfuil na cuspóirí straitéiseacha ag teacht le gníomhaíochtaí oibríochtúla praiticiúla, gníomhartha agus tionscadail a dtugtar tuilleadh sonraí ina leith i gcláir oibre na ranna éagsúla.

Tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí

Tugann an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí forbhreathnú ar ghníomhaíochtaí an Ionaid agus ar na gnóthachtálacha don bhliain i gceist ar bhonn na gcuspóirí agus spriocanna a leagtar amach sa chlár oibre bliantúil.