Oibríonn an tIonad Aistriúcháin i gcomhar le soláthraithe seachtracha seirbhíse teanga le haghaidh seirbhísí aistriúcháin, eagarthóireachta, téarmaíochta, fotheidealaithe, tras-scríofa agus seirbhísí teanga eile de réir mar is gá chun freastal ar riachtanais a chliant. D’fhonn na seirbhísí sin a sheachfhoinsiú, úsáideann an tIonad creatchonarthaí nó sainchonarthaí, ag brath ar an gcineál seirbhíse, ar an bpéire teangacha agus ar an réimse a theastaíonn ón gcliant.

Image
Freelance

Sínítear creatchonarthaí leis na soláthraithe seirbhíse a n-éiríonn leo sa ghlao ar thairiscintí a eagraíonn an tIonad. Conarthaí aon bhliana atá i gceist agus féadfar iad a athnuachan trí chomhaontú intuigthe go ceann tréimhsí aon bhliana eile, nach faide ná tréimhse iomlán ceithre bliana. Téitear i dteagmháil le conraitheoirí trí shannadh grúpa nuair a ordaíonn cliaint an obair. Cuirtear an t-ord chuig gach conraitheoir, agus is é an conraitheoir a fhaigheann an obair an ceann is airde ar an liosta astu go léir a thugann freagra dearfach laistigh de thréimhse ama ar leith. Síníonn an tIonad sainchonarthaí le soláthraí seachtrach teanga i ndáil le seirbhís teanga ar leith agus réimse ar leith nach gcuimsítear faoi chreatchonradh, nó más rud é nach bhfuil aon chonraitheoir ar liosta an chreatchonartha ar fáil chun an obair a dhéanamh.

Tá an múnla nua-aimseartha réamhghníomhach atá i bhfeidhm ag an Ionad maidir le seachfhoinsiú bunaithe ar thrí phríomhghné: soláthraithe sainiúla seachtracha seirbhíse teanga, córas dinimiciúil measúnaithe (athrangaithe) (ba é an tIonad a thug an córas sin isteach in institiúidí an AE den chéad uair), rud a chinntíonn go n-úsáidtear na soláthraithe seirbhíse teanga is fearr, agus acmhainní teanga a sholáthar do sholáthraithe seachtracha seirbhíse chun cabhrú leo lena gcuid oibre.

Ba cheart go mbeadh gach tionscnamh a fhaigheann an tIonad ó sholáthraithe seachtracha seirbhíse teanga ar chaighdeán sách ard gur féidir iad a úsáid mar atá, gan aon athbhreithniú breise ag an Ionad. Mar sin féin, mar chuid de mheasúnú dearbhaithe cáilíochta an Ionaid ar na soláthraithe seirbhíse seo, déanann teangeolaithe inmheánacha athbhreithniú córasach ar gach píosa oibre trí úsáid a bhaint as bileog mheasúnaithe chun a áirithiú go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm. Ní hamháin go bhfuil measúnú foriomlán ar cháilíocht na hoibre ar an mbileog, ach nuair is gá, bíonn faisnéis mhionsonraithe ann freisin maidir leis na cineálacha earráidí a aimsíodh. Díríonn an tIonad ar iomláine agus ar chruinneas, déantar seiceáil lena áirithiú go luaitear doiciméid thagartha agus ábhar foilsithe i gceart, go gcloítear leis na treoracha agus go mbíonn leanúnachas téarmeolaíochta agus stíle ann. Déanann an tIonad seirbhísí teanga a sheachfhoinsiú go príomha i 24 teanga oifigiúla an AE, ach freisin i dteangacha eile neamh-AE amhail Íoslainnis, Ioruais, Araibis, Rúisis, Seirbis, Sínis, Seapáinis, Eabhrais, Fairsis, etc.

Tríd is tríd, oibríonn an tIonad Aistriúcháin le creatchonarthaí bunaithe ar chóras dinimiciúil rangaithe. 

Déanann an tIonad dearbhú cáilíochta ar an obair ar fad a sholáthraíonn a chonraitheoirí.

Déanann athbhreithnitheoirí inmheánacha an Ionaid measúnú ar gach píosa oibre trí úsáid a bhaint as bileog mheasúnaithe. Nuair a mheastar go bhfuil cáilíocht na hoibre a seachfhoinsíodh ar ardchaighdeán eisceachtúil (rangaithe mar +1) nó ar chaighdeán íseal atá do-ghlactha (rangaithe mar -1), cuirtear an píosa oibre ar aghaidh chuig Coiste Measúnaithe an Ionaid ar a bhfuil baill neamhspleácha ó ranna éagsúla. Más rud é go ndeimhníonn an Coiste an chéad mheasúnú, déantar líon áirithe pointí (de réir mar a shainítear sa chreatchonradh) a chur leis nó a bhaint as an líon pointí a bronnadh ar an gconraitheoir ar dtús agus déantar an conraitheoir a athshuí suas nó síos ar an liosta dá réir. I gcás go bhfuil cáilíocht na hoibre a seachfhoinsíodh ar chaighdeán inghlactha (rangaithe mar 0), i.e. más rud é go bhfuil an obair ar leibhéal is féidir a bheith ag súil go réasúnta leis ó theangeolaí gairmiúil, ní dhéantar aon athrú ar rangú an chonraitheora.

Leis an gcóras sin, déantar cinnte go léiríonn rangú na gconraitheoirí fíorchaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil le linn tréimhse an chonartha.

Maidir leis an obair a sheachfhoinsítear faoi nósanna imeachta idirbheartaíochta, leantar an nós imeachta céanna i ndáil le dearbhú cáilíochta, ach cuirtear as an áireamh iad ón gcóras dinimiciúil rangaithe seo nach bhfuil i bhfeidhm ach amháin i leith creatchonarthaí a shínigh an tIonad lena chonraitheoirí.

Tá an córas dinimiciúil rangaithe ar ceann de bhuanna mhúnla dearbhaithe cáilíochta an Ionaid. Mar gheall ar an gcóras sin, bíonn an tIonad an-fhrithghníomhach agus bíonn sé ina chuidiú freisin le hardchaighdeán a áirithiú go comhsheasmach san fhadtéarma.