Dála gach institiúide nó comhlachta AE, déanann an tIonad Aistriúcháin a ghníomhaíochtaí a phleanáil ar leibhéil éagsúla agus trí dhoiciméid éagsúla. Leagtar amach sa Straitéis ilbhliantúil an fhís do na blianta atá le teacht ar bhonn spriocanna straitéiseacha. Tugtar tuilleadh eolais ina leith i gcuspóirí straitéiseacha agus tionscnaimh straitéiseacha, ar spriocanna agus cuspóirí iad ar fad nach mór a bhaint amach laistigh den tréimhse thagartha. Le linn na tréimhse sin, déantar cur chun feidhme na straitéise a mheas trí phríomhtháscairí feidhmíochta. Leagtar amach na mionsonraí maidir le cur chun feidhme na Straitéise i ndoiciméid cláreagraithe ilbhliantúil  agus sna cláir oibre bliantúla. Déantar achoimre ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na Straitéise agus na cláir oibre i dtuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí an Ionaid. Maidir le maoiniú na ngníomhaíochtaí éagsúla a leagtar amach sa Straitéis agus na cláir oibre, ullmhaíonn an tIonad buiséid bhliantúla, a ghlacann an Bord Bainistíochta mar aon leis na doiciméid cláir. Áirítear i mbuiséad an Ionaid faisnéis faoin ioncam réamh-mheasta agus caiteachas don bhliain atá i gceist. Sa deireadh, cuireann an tIonad a gcuntais bhliantúla i láthair gach bliain, ina leagtar amach cur chun feidhme an bhuiséid.

Straitéis an Ionaid Aistriúcháin 2016-2020

Tá an fhís atá ag an Ionaid Aistriúcháin a bheith ina ionad barr feabhais maidir le seirbhísí teanga a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí agus comhlachtaí AE faoi 2020 i gcroílár na Straitéise 2016-2020.

Mar sholáthraí comhpháirteach seirbhísí teanga do ghníomhaireachtaí agus comhlachtaí AE, leanann an tIonad leis ag saothrú i dtreo thosaíocht an Choimisiúin Eorpaigh aontas ar son athrú daonlathach a dhéanamh den AE. Agus a shainordú á chur i gcrích, éascaíonn an tIonad ilteangachas éifeachtach san AE trína chion a dhéanamh i gcomhar lena gcliant chun rochtain ar fhaisnéis i dteangacha éagsúla an AE a chinntiú do shaoránaigh an AE.

Leanann an tIonad leis an dara sainordú atá aige a chomhlíonadh, mar atá rannchuidiú le húsáid na n-acmhainní a chuíchóiriú agus na nósanna imeachta a chomhchuibhiú trí chomhar idirinstitiúideach.

Is é príomhchuspóir na straitéise cruthú luacha a uasmhéadú do chliaint an Ionaid Aistriúcháin mar aon le hinbhuanaitheacht fhadtéarmach an Ionaid a chinntiú.