Nósanna imeachta idirbheartaíochta le haghaidh conarthaí meánluacha agus íseal-luacha ar fiú idir EUR 15,000 agus EUR 144,000 iad

Is é an aidhm atá leis an bhfaisnéis atá foilsithe sa rannán seo poiblíocht ex ante a sholáthar do nósanna imeachta soláthair an Ionaid Aistriúcháin lena mbaineann luach measta idir EUR 15,000.01 agus EUR 144,000 do sholáthairtí agus do sheirbhísí.

Dhá sheachtain ar a laghad roimh sheoladh na tairisceana, foilseofar fógra achomair ar an leathanach seo ina dtabharfar faisnéis bhreise faoin gcineál conarthaí meánluacha nó íseal-luacha a sheolfar.

Is féidir leat léiriú spéise a chur in iúl trí ríomhphost a chur chuig an seoladh ríomhphoist atá tugtha agus trí ainm agus sonraí teagmhála an pháirtí leasmhair a thabhairt ann. Ní ghabhann aon cheart dlíthiúil le léiriú spéise a chur isteach. Ní ghabhann leis an léiriú spéise ach oiread aon ionchas dlisteanach go ndámhfar conradh don iarratasóir.

Le linn an freagra uait ar fhógra ex ante a phróiseáil, déanfar sonraí pearsanta (amhail d’ainm, do sheoladh agus do shonraí teagmhála eile) a thaifeadadh agus a phróiseáil. Próiseálfar sonraí den sórt sin ar aon dul le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

Tá tú i dteideal rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta ach í a iarraidh. Tá sonraí faoin dóigh a bpróiseáiltear sonraí pearsanta ar fáil sa Ráiteas príobháideachta sonrach maidir le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le nósanna imeachta soláthair. Is féidir an Ráiteas sin a léamh ar ár láithreán gréasáin.

Tá sé de cheart agat dul i muinín an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí ag aon am maidir le próiseáil do shonraí pearsanta.

Is féidir aon cheisteanna maidir le próiseáil do shonraí pearsanta a chur ar an rialaitheoir sonraí trí ríomhphost a chur chuig tenders@cdt.europa.eu agus trí thagairt an fhógra ex ante a lua ann.

Nós imeachta leanúnach/nósanna imeachta leanúnacha

Níl aon fholúntais ar fáil faoi láthair.
Níl aon ghlaonna ar thairiscintí ná nósanna imeachta idirbheartaíochta ann faoi láthair.
Níl aon ghlaonna ar thairiscintí ann faoi láthair.
Níl aon nósanna imeachta idirbheartaíochta ann faoi láthair.
Níl aon torthaí ar fáil.