Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

An tÚdarás Eorpach Saothair

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

An Bord Réitigh Aonair

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí

Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh

An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

An Lárionad Anailíse agus Oibríochtaí Muirí (Támhshuanaigh)

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis

An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

An Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne