Is iondúil go mbíonn aon eintiteas amháin a fheidhmíonn mar cheann feadhna ag croílár na n-oibríochtaí in eagraíochtaí a ritheann go maith. San Ionad Aistriúcháin, is é sin ról na Roinne Tacaíochta Aistriúcháin.

Cuimsíonn an Roinn seo an Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre, an Rannóg um Ard-Réitigh Teanga agus an Grúpa IATE Idirinstitiúideach.

An Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre

Is í an Rannóg um Bainistiú Shreabhadh Oibre an t-aon phointe teagmhála oibríochtúil amháin do chliaint. Dá bhrí sin, tá sí freagrach as dea-phróiseáil na n-iarratas go léir ar sheirbhísí teanga san, ón uair a fhaightear an t-iarratas go dtí go soláthraítear an táirge deiridh. Láimhseálann sé aiseolas ó chliaint freisin.
Déanann baill na rannóige na cúraimí a leanas:

 • glacadh le hiarratais, anailís a dhéanamh orthu agus iad a bhailíochtú, más gá trí idirbheartaíocht a dhéanamh le cliaint;
 • obair aistriúcháin, athbhreithnithe, eagarthóireachta agus théarmeolaíochta a shannadh d’aistritheoirí inmheánacha agus do shaoraistritheoirí;
 • a áirithiú go bhfuil comhaid d’aistritheoirí i bhfoirm ineagarthóireachta agus go ndéantar doiciméid do chliaint a fhormáidiú i gceart sula gcuirfear ar fáil iad;
 • uirlisí teicneolaíochta teanga a úsáid chun réamhláimhseáil iomlán a dhéanamh ar chomhaid isteach;
 • a áirithiú go dtugtar gach píosa oibre ar ais don iarrthóir san fhormáid cheart agus faoin spriocdháta;
 • an fhaisnéis riachtanach a chur le chéile chun sonrascadh le haghaidh na seirbhísí a chuirtear ar fáil;
 • aiseolas ó chliaint a láimhseáil trí fheidhmiúlacht an Iarratais um Leagan Ceartaithe (CVR).

Is í an rannóg úinéir gnó Thairseach na gCliant freisin.

Cuireann an rannóg tacaíocht theangeolaíoch agus theicniúil ar fáil d’aistritheoirí tríd an sreabhadh oibre aistriúcháin ar fad. Ina theannta sin, cuireann sí cúrsaí oiliúna ar fáil sna réimsí éagsúla a thagann faoina cúram (e.g. úsáid teicneolaíochta).

An Rannóg um Ard-Réitigh Teanga

Tá an Rannóg um Ard-Réitigh Teanga comhdhéanta de roinnt fo-ghrúpaí:

 • an Fhoireann um Theicneolaíocht Teanga, a dhéanann monatóireacht ar threochtaí agus ar nuálaíochtaí a bhaineann le gnó na seirbhísí teanga, a dhéanann anailís ar conas is féidir leis an Ionad cabhrú lena chliaint ar an mbealach is fearr lena gcuid riachtanas cumarsáide a chomhlíonadh, agus a fhorbraíonn seirbhísí ríomhaistriúcháin agus seirbhísí uathaitheanta cainte agus a thacaíonn leo siúd;
 • an Fhoireann um Bainistiú Téarmaíochta, a sholáthraíonn agus a choinníonn sainacmhainní teanga agus sainuirlisí teanga i réimse na téarmaíochta;
 • an Fhoireann um Thrádmharcanna agus Dearaí AE, a bhainistíonn an sreabhadh oibre ar fad a bhaineann le trádmharcanna agus dearaí AE a aistriú;
 • an Oifig um Bainistiú Tionscadal (PMO), a dhéanann comhordú ar thionscadail straitéiseacha thar ranna agus rannóga éagsúla an Ionaid, rud a áirithíonn go gcuirtear réitigh ghnó éifeachtacha chun feidhme go rathúil agus go hinbhuanaithe, rud a fhágann go mbíonn seirbhísí níos fearr ann do chliaint agus don fhoireann inmheánach araon.

An Grúpa Idirinstitiúideach IATE

Déanann an tIonad an Grúpa IATE Idirinstitiúideach agus an Comhordaitheoir do EurTerm (an t-ardán comhoibritheach idirinstitiúideach do théarmeolaithe) a óstáil ar son na gcomhpháirtithe tionscadail IATE