Kao što je navedeno u njegovoj osnivačkoj uredbi, Prevoditeljski centar pruža jezične usluge agencijama EU-a i drugim tijelima. Također može preuzeti i prekomjernu količinu posla od institucija EU-a koje imaju vlastite službe za prevođenje. Ugovore o poslovnoj suradnji sklopio je s više od 60 klijenata širom Europske unije, što je prikazano na interaktivnoj karti u nastavku.

Politika je Prevoditeljskog centra osigurati zadovoljstvo klijenata ponudom visokokvalitetnih jezičnih usluga kroz blisku suradnju i razmjenu informacija.

Svoje klijente smatramo partnerima u želji da s građanima EU-a komuniciramo na njihovu jeziku na osnovu točnih i jasnih informacija. Stoga klijente potičemo da nam daju povratne informacije o našem radu, kao što je navedeno u odjeljku Naš radni postupak.

Filtar

Europa

Rezultati pretraživanja: 65 klijent(a) (Ponovo postavi)
logo partner
Lokacija: Heraklion

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

logo partner
Lokacija: Budapest

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (Cepol)

logo partner
Lokacija: The Hague

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL)

logo partner
Lokacija: The Hague

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (EUROJUST)

logo partner
Lokacija: Vienna

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

logo partner
Lokacija: Valenciennes

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

logo partner
Lokacija: Prague

Agencija za europski GNSS

logo partner
Lokacija: Ljubljana

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

logo partner
Lokacija: Lisbon

Centar za pomorsku analizu i operacije u borbi protiv droge (MAOC (N))

logo partner
Lokacija: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Lokacija: Helsinki

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

logo partner
Lokacija: Vigo

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

logo partner
Lokacija: Amsterdam

Europska agencija za lijekove (EMA)

logo partner
Lokacija: Copenhaguen

Europska agencija za okoliš (EEA)

logo partner
Lokacija: Tallinn

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

logo partner
Lokacija: Lisbon

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

logo partner
Lokacija: Parma

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

logo partner
Lokacija: Bilbao

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

logo partner
Lokacija: Cologne

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

logo partner
Lokacija: Warsaw

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica EU-a (Frontex)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Europska investicijska banka (EIB)

logo partner
Lokacija: Brussels

Europska komisija - Glavna uprava za pravosuđe i potrošače (DG-JUST)

logo partner
Lokacija: Brussels, Luxembourg

Europska komisija – Glavna uprava za pismeno prevođenje

logo partner
Lokacija: Brussels

Europska komisija – Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost (CCE-EMPLOI)

logo partner
Lokacija: Brussels

Europska obrambena agencija (EDA)

logo partner
Lokacija: Frankfurt

Europska središnja banka (ESB)

logo partner
Lokacija: Turin

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

logo partner
Lokacija: Dublin

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

logo partner
Lokacija: Lisbon

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

logo partner
Lokacija: Thessaloniki

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

logo partner
Lokacija: Stockholm

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

logo partner
Lokacija: Brussels

Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC)

logo partner
Lokacija: Budapest

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

logo partner
Lokacija: Vilnius

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

logo partner
Lokacija: Brussels

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

logo partner
Lokacija: Brussels

Europski odbor regija

logo partner
Lokacija: Strasbourg

Europski ombudsman (OMBUDSMAN)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Europski parlament

logo partner
Lokacija: Valetta

Europski potporni ured za azil (EASO)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Europski revizorski sud

logo partner
Lokacija: London

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

logo partner
Lokacija: Frankfurt

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

logo partner
Lokacija: Paris

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA)

logo partner
Lokacija: Barcelona

Fuzija za energiju (F4E)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvršna agencija za istraživanje (REA)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)

logo partner
Lokacija: Brussels

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)

logo partner
Lokacija: Brussels

Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

logo partner
Lokacija: Madrid

Satelitski centar Europske unije (Satcen)

logo partner
Lokacija: Luxembourg

Sud Europske unije

logo partner
Lokacija: Riga

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

logo partner
Lokacija: Alicante

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

logo partner
Lokacija: Brussels

Ured generalnog tajnika Europskih škola (EURSC)

logo partner
Lokacija: Angers

Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

logo partner
Lokacija: Brussels

Vijeće Europske unije

logo partner
Lokacija: Brussels

Zajedničko poduzeće ECSEL (ECSEL JU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Zajedničko poduzeće Inicijativa za inovativne lijekove (IMI JU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Zajedničko poduzeće SESAR

logo partner
Lokacija: Brussels

Zajedničko poduzeće Shift2Rail

logo partner
Lokacija: Brussels

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI JU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH JU)

logo partner
Lokacija: Brussels

Zajedničko poduzeće „Clean Sky“ (CSJU)