Kao što je navedeno u njegovoj osnivačkoj uredbi, Prevoditeljski centar pruža jezične usluge agencijama EU-a i drugim tijelima. Također može preuzeti i prekomjernu količinu posla od institucija EU-a koje imaju vlastite službe za prevođenje. Ugovore o poslovnoj suradnji sklopio je s više od 60 klijenata širom Europske unije, što je prikazano na interaktivnoj karti u nastavku.

Politika je Prevoditeljskog centra osigurati zadovoljstvo klijenata ponudom visokokvalitetnih jezičnih usluga kroz blisku suradnju i razmjenu informacija.

Svoje klijente smatramo partnerima u želji da s građanima EU-a komuniciramo na njihovu jeziku na osnovu točnih i jasnih informacija. Stoga klijente potičemo da nam daju povratne informacije o našem radu, kao što je navedeno u odjeljku Naš radni postupak.

Filtar

Europa

Rezultati pretraživanja: 67 klijent(a) (Ponovo postavi)
logo partner

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Agencija za europski GNSS

Location: Prague
logo partner

Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Centar za pomorsku analizu i operacije u borbi protiv droge (MAOC (N))

Location: Lisbon
logo partner

Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performansi (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Europska agencija za lijekove (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Europska agencija za okoliš (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica EU-a (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Europska investicijska banka (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Europska komisija - Glavna uprava za pravosuđe i potrošače (DG-JUST)

Location: Brussels
logo partner

Europska komisija – Glavna uprava za pismeno prevođenje

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europska komisija – Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Europska obrambena agencija (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Europska središnja banka (ESB)

Location: Frankfurt
logo partner

Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)

Location: Turin
logo partner

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Europski odbor regija

Location: Brussels
logo partner

Europski ombudsman (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Europski parlament

Location: Luxembourg
logo partner

Europski potporni ured za azil (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Europski revizorski sud

Location: Luxembourg
logo partner

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Location: London
logo partner

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Fuzija za energiju (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Satelitski centar Europske unije (Satcen)

Location: Madrid
logo partner

Sud Europske unije

Location: Luxembourg
logo partner

Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Ured generalnog tajnika Europskih škola (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Vijeće Europske unije

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće ECSEL (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće Inicijativa za inovativne lijekove (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće SESAR

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Zajedničko poduzeće „Clean Sky“ (CSJU)

Location: Brussels