Programavimas ir ataskaitų teikimas

Atsižvelgiant į valdybos patvirtintą strategiją, Vertimo centras atnaujina visus susijusius veiklos daugiamečio planavimo ir programavimo dokumentus, kad su savo veiklos tikslais kuo labiau suderintų IT strategiją, kokybės valdymą, personalo politiką, kompetencijos ir įgūdžių valdymą.

Daugiametė strategija

Daugiametėje strategijoje išdėstoma ateinančių metų vizija ir pristatomi strateginiai uždaviniai, kurie išsamiau aprašomi nurodant strateginius tikslus ir strategines iniciatyvas, ir visa tai planuojama įgyvendinti per ataskaitinį laikotarpį. Šiuo laikotarpiu strategijos įgyvendinimas vertinamas taikant strateginius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius.

Daugiametė darbo programa

Strateginiai tikslai ir veiksmai įgyvendinami vykdant strategines iniciatyvas, kurios apima įvairius ribotos trukmės savarankiškus projektus ir programas, vykdomus kartu su organizacijos kasdiene veikla pagal Vertimo centro daugiametes darbo programas.

Metinė darbo programa

Vertimo centro daugiametės darbo programos yra suskirstytos į metines darbo programas, kuriose strateginiai tikslai suderinami su praktine veikla, veiksmais ir projektais, kurie išsamiau išdėstyti įvairių departamentų darbo programose.

Metinė veiklos ataskaita

Metinėje veiklos ataskaitoje apžvelgiama Vertimo centro veikla ir laimėjimai per nurodytus metus, atsižvelgiant į metinėje darbo programoje išdėstytus tikslus ir uždavinius.