Finnish translator

Temporary Agent Nr. CDT-AD5-2019/07 - Paskelbimo data: 27/09/2019 - Pateikimo terminas: 25/10/2019 Luxembourg

The Translation Centre is organising a selection procedure to establish a reserve list for the recruitment of temporary staff as translators with Finnish as principal language ("principal language" means mother tongue or a language of which the applicants have an equivalent command).

Laisvos darbo vietos

Vertimo centras yra daugiatautė ir dinamiška darbo vieta. Jis siūlo darbą kalbos ekspertams, taip pat kitų veiklos sričių specialistams įvairiuose savo padaliniuose.

Būsimi darbuotojai atrenkami taikant atrankos procedūras. Atrinktiems kandidatams siūlomos ES pareigūnų, laikinųjų darbuotojų arba sutartininkų sutartys. Darbo ir sutarčių sąlygos apibrėžtos ES institucijoms taikomuose tarnybos nuostatuose – Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

Pretenduoti į laisvas darbo vietas gali ES valstybių narių piliečiai.

Stažuotės

Vertimo centras taip pat rengia stažuotes, ypač ES valstybių narių universitetų studentams ir šalių kandidačių piliečiams, norintiems susipažinti su jo veiklos sritimis ir įgyti profesinės patirties daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje.