Kaip ir visos kitos sklandžiai veikiančios organizacijos, Vertimo centras turi centrinį padalinį, užtikrinantį efektyvią Centro veiklą. Tai – Pagalbinių paslaugų departamentas.

Šį departamentą sudaro Darbo srauto valdymo skyrius, Verslo plėtros ir darbo srauto pagalbinių paslaugų skyrius ir Tarpinstitucinė IATE grupė.

Darbo srauto valdymo skyrius

Darbo srauto valdymo skyrius atsakingas už tai, kad būtų tinkamai tvarkomi visi Centro kalbos paslaugų užsakymai – nuo užsakymo gavimo iki galutinio produkto pateikimo. Vertimo centras daugiausia dirba sudarydamas preliminariąsias sutartis.
Skyriaus darbuotojai:

  • priima, analizuoja ir tvirtina užsakymus, prireikus tardamiesi su klientais;
  • paskirsto vertimo, tikrinimo, redagavimo ir terminologinius darbus vidaus ir laisvai samdomiems vertėjams;
  • užtikrina, kad rinkmenos, su kuriomis turi dirbti vertėjai, būtų tinkamos redaguoti ir kad dokumentų formatas būtų tinkamai sutvarkytas prieš juos išsiunčiant klientui;
  • kiek įmanoma apdoroja atsiųstas rinkmenas naudodamiesi kalbos technologijos priemonėmis;
  • užtikrina, kad visi darbai užsakovui būtų pateikiami sutartu laiku ir reikiamu formatu;
  • kaupia už suteiktas paslaugas išrašytų sąskaitų informaciją.

Skyrius teikia lingvistinę ir techninę paramą vertėjams per vertimo darbo srauto sistemą. Be to, šio skyriaus darbuotojai organizuoja įvairių savo veiklos sričių (pvz., technologijų naudojimo) mokymus.

Verslo plėtros ir darbo srauto pagalbinių paslaugų skyrius

Verslo plėtros ir darbo srauto pagalbinių paslaugų skyrių sudaro kelios grupės:

  • Verslo plėtros grupė, kurios tikslas – stebėti lingvistinių paslaugų verslo tendencijas ir naujoves (priemones, darbo metodus ir naujas paslaugas), analizuoti, kaip Centras galėtų kuo geriau padėti savo klientams tenkinti savo komunikacijos poreikius;
  • Tekstyno ir terminologijos valdymo grupė, kuri teikia specializuotus kalbos išteklius ir priemones terminologijos, pagalbinių dokumentų, vertimo atminčių ir automatinio vertimo srityse, ir juos prižiūri;
  • ES prekių ženklų ir dizainų grupė administruoja visą ES prekių ženklų ir dizainų vertimo procesą.

Tarpinstitucinė IATE grupė

Tarpinstitucinė IATE grupė ir „EurTerm“ (tarpinstitucinės terminologų bendradarbiavimo platformos) koordinatorius Vertimo centre dirba IATE projekto partnerių vardu