Sužinokite apie mūsų teikiamas paslaugas

Vertimo centro klientai įsikūrę visoje Europoje ir specializuojasi tokiose srityse, kaip švietimas, užimtumas, kultūra, transportas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, socialiniai reikalai, aplinka, energetika, chemija, nuosavybės teisės, teisė, biudžetas ir finansai, užsienio ir saugumo politika, policijos ir teisminis bendradarbiavimas, visuomenės sveikata ir vartotojų apsauga. Vertimo centras teikia kalbos paslaugas 24 oficialiomis ES kalbomis ir, pareikalavus, ne ES kalbomis. Vertimo centras teikia šias toliau nurodytas paslaugas.

Vertimas

Vertimas – tai teksto originalo kalba prasmės perteikimas vertimo kalba, siekiant sukurti tekstą, kuris atitiktų vertimo kalbos gramatikos taisykles ir būtų parengtas laikantis vertimo projekto užduotyje pateiktų nurodymų. Originalo kalba vadinama kalba, kuria parašytas pirminis tekstas (dar vadinamas originalo kalbos tekstu), vertimo kalba – tai kalba į kurią verčiamas originalo kalbos tekstas.

Tekstų originalo kalba redagavimas

Redagavimas apibrėžiamas kaip teksto kalbos patikra, kuria siekiama užtikrinti, kad tekste būtų paisoma originalo kalbos gramatikos, skyrybos ir rašybos taisyklių. Gramatikos, skyrybos ir rašybos klaidas taiso redaktorius. Jei redaktoriui atrodo, kad teksto kalbos kokybę reikėtų patobulinti, kad tekstas būtų aiškesnis ir lengviau suprantamas, redaguojamame tekste jis (ji) palieka pastabą ir pasiūlo geresnį variantą. Redaktorius neieško ir netaiso klaidų ar probleminių vietų, susijusių su teksto turiniu. Jei redaktorius randa galimai su turiniu susijusių probleminių vietų, jis (ji) šias vietas tekste pažymi. Visų pastabų aktualumą vertina ir atitinkamų veiksmų imasi klientas. Redaktorius netaiso jokių teksto formatavimo ar išdėstymo ypatybių.

Konsultacijos kalbos klausimais

Konsultacijos kalbos klausimais – tai kalbinių kliento poreikių analizė siekiant rasti sprendimus, padedančius tobulinti vertimo procesą. Tai gali būti pagalba rengiant dokumentus arba analizuojant dokumentų tvarkymo procedūras ar specialius projektus. Teikiant tokią paslaugą darbo krūvis labai priklauso nuo konkretaus atvejo sudėtingumo.


Terminologija

Atliekant terminologinį darbą kuriami išsamūs glosarijai, kuriuose pateikiami terminai originalo ir vertimo kalbomis, apibrėžtys, nuorodos į šaltinius ir kontekstą, pastabos ir pan.

Subtitravimas

Tai tekstinis šnekamosios kalbos perteikimas vaizdo įraše taip, kad tekstą būtų galima pateikti ekrane. Teikiant šią paslaugą gali būti atliekamas derinimas, t. y. subtitrų ir vaizdo įrašo sinchronizavimas. Subtitrus galima pateikti vien vaizdo įrašo originalo kalba arba viena ar keliomis kitomis kalbomis, kartu pateikiant laiko žymes, nurodančias kokiu tiksliai metu tam tikras subtitras turėtų būti rodomas ir kiek laiko jis turėtų būti matomas ekrane.

Terminų sąrašai

Teikiant šią paslaugą išverčiami paprasti terminų sąrašai (žodžiai arba posakiai, paprastai daiktavardžiai arba daiktavardinės frazės) ir juose nepateikiama apibrėžčių, šaltinių, konteksto, pastabų ir pan.


Transkripcija

Transkripcija – garso ir (arba) vaizdo rinkmenos pavertimas kokybišku rašytiniu tekstu. Tai daroma naudojant kalbos vertimo tekstu technologijas, kurių pateiktas juodraštinis tekstas redaguojamas. Rašytiniame tekste gali būti nurodomos laiko žymos ir kalbėtojo identifikaciniai duomenys.

Ex-post kokybės patikrinimas

Atliekant ex-post kokybės patikrinimą, periodiškai peržiūrima ir, atsižvelgiant į nustatytus kriterijus, vertinama tam tikros dalies Vertimo centro EUIPO (Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnybos) reikmėms išverstų ESPŽ kokybė.

Terminų sąrašų tikrinimas

Tikrinant dvikalbį terminų sąrašą patikrinama, ar vertimas atitinka sutartą paskirtį, lyginami tekstai originalo ir vertimo kalbomis ir, kai reikia, padaromi pataisymai. Tačiau jei tikrindamas Vertimo centro vertėjas nusprendžia, kad tikrinimui pateiktą terminų sąrašą reikia iš esmės perrašyti, Vertimo centras gali atsisakyti atlikti tikrinimo užduotį ir rekomenduoti klientui verčiau pateikti terminų sąrašo vertimo užsakymą.


Vertimų tikrinimas

Tikrinant vertimą nagrinėjama, ar vertimas atitinka reikiamą paskirtį, lyginami tekstai originalo ir vertimo kalbomis ir, kai reikia, atliekami pataisymai. Vertimo centras siūlo išverstų dokumentų tikrinimo paslaugą. Tačiau jei tikrindamas Vertimo centro vertėjas nusprendžia, kad tikrinimui pateiktą tekstą reikia iš esmės perrašyti, Vertimo centras gali atsisakyti atlikti tikrinimo užduotį ir rekomenduoti klientui verčiau pateikti vertimo užsakymą.

Vertimų pakeitimai

Pakeitimai – tai į anksčiau išverstą tekstą įterpiami pataisymai. Kai prašoma atlikti pakeitimus, klientas turi pateikti dokumentą, kuriame būtų matomi visi ankstesniame tekste atlikti pataisymai, įskaitant įterptas ir išbrauktas frazes, taip pat ankstesnę (-es) tos kalbos dokumento (ų) versiją (-as), kurią (-as) reikia pakeisti. ES įstaigų vertimo centro vertėjai pakeičia vertimus, atsižvelgdami į originale atliktus pakeitimus.

ES prekių ženklų, MP dokumentų ir registruotų Bendrijos dizainų vertimas

ESPŽ, Madrido protokolo (MP) ir registruotųjų Bendrijos dizainų (RBD) vertimas yra standartizuotų techninių pramoninės ir (arba) intelektinės nuosavybės srities tekstų vertimas. Juos sudaro prekių ir paslaugų sąrašai, apytiksliai grindžiami PINO (Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos) parengta Tarptautine prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacija (Nicos klasifikacija) arba PINO priimtu Lokarno susitarimu, nustatančiu tarptautinio pramoninio dizaino klasifikaciją (Lokarno klasifikacija).