Kā paredzēts Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra dibināšanas regulā, Centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus, kas ir vajadzīgi Eiropas Savienības iestāžu un citu struktūru darbībai. Centrs arī palīdz citu Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem, kad tie ir īpaši pārslogoti. Tam ir sadarbības līgumi ar vairāk nekā 60 klientiem Eiropas Savienībā, kā attēlots turpmāk iekļautajā interaktīvajā kartē.

Tulkošanas centra politika ir nodrošināt klientu apmierinātību, ciešā sadarbībā un apmainoties ar informāciju, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus.

Mēs savus klientus uzskatām par partneriem, cenšoties nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņus ar pareizu un lasāmu informāciju viņu valodā. Tādēļ mudinām savus klientus sniegt mums atgriezenisko saiti par mūsu paveikto darbu, kas atspoguļots aprakstā Atklājiet mūsu darbplūsmu.

Filtrs

Eiropa

Meklēšanas rezultāti: 65 klients (Atiestatīt)
logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI JU)

logo partner
Atrašanās vieta: Tallinn

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA)

logo partner
Atrašanās vieta: Frankfurt

Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde (EIOPA)

logo partner
Atrašanās vieta: Cologne

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

logo partner
Atrašanās vieta: London

Eiropas Banku iestāde (EBI)

logo partner
Atrašanās vieta: Frankfurt

Eiropas Centrālā banka (ECB)

logo partner
Atrašanās vieta: Bilbao

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

logo partner
Atrašanās vieta: Vilnius

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

logo partner
Atrašanās vieta: Dublin

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (EUROFOUND)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESC)

logo partner
Atrašanās vieta: Riga

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC)

logo partner
Atrašanās vieta: Prague

Eiropas Globālās navigācijas satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) uzraudzības iestāde (GSA)

logo partner
Atrašanās vieta: Budapest

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

logo partner
Atrašanās vieta: Luxembourg

Eiropas Investīciju banka (EIB)

logo partner
Atrašanās vieta: Turin

Eiropas Izglītības fonds (ETF)

logo partner
Atrašanās vieta: Lisbon

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

logo partner
Atrašanās vieta: The Hague

Eiropas Juridiskās sadarbības vienība (EUROJUST)

logo partner
Atrašanās vieta: Helsinki

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas Komisija Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts (DG JUST) (CCE-DG JUST)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas Komisija – DG EMPL – Nodarbinātība, sociālās lietas un iespēju vienlīdzība (CCE-EMPLOI)

logo partner
Atrašanās vieta: Lisbon

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

logo partner
Atrašanās vieta: Strasbourg

Eiropas ombuds (OMBUDSMAN)

logo partner
Atrašanās vieta: Luxembourg

Eiropas Parlaments (EP DG Trad)

logo partner
Atrašanās vieta: Parma

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

logo partner
Atrašanās vieta: Valetta

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERC)

logo partner
Atrašanās vieta: Thessaloniki

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

logo partner
Atrašanās vieta: Warsaw

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

logo partner
Atrašanās vieta: The Hague

Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (EUROPOL)

logo partner
Atrašanās vieta: Valenciennes

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)

logo partner
Atrašanās vieta: Alicante

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas Savienības Padome (COUNCIL)

logo partner
Atrašanās vieta: Vienna

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

logo partner
Atrašanās vieta: Madrid

Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen)

logo partner
Atrašanās vieta: Luxembourg

Eiropas Savienības Tiesa (CJEU)

logo partner
Atrašanās vieta: Budapest

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (Cepol)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Eiropas skolu ģenerālsekretāra birojs (EURSC)

logo partner
Atrašanās vieta: Stockholm

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

logo partner
Atrašanās vieta: Heraklion

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

logo partner
Atrašanās vieta: Paris

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)

logo partner
Atrašanās vieta: Copenhaguen

Eiropas Vides aģentūra (EEA)

logo partner
Atrašanās vieta: Amsterdam

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

logo partner
Atrašanās vieta: Vigo

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai (ECSEL kopuzņēmums) (ECSEL JU)

logo partner
Atrašanās vieta: Ljubljana

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

logo partner
Atrašanās vieta: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Inovāciju un tīklu izpildaģentūra (INEA)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

logo partner
Atrašanās vieta: Barcelona

Kodolsintēze enerģijas ieguvei (F4E)

logo partner
Atrašanās vieta: Angers

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

kopuzņēmums "Clean Sky" (CSJU)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (FCH JU)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (IMI JU)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

kopuzņēmums SESAR (SJU)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Kopuzņēmums Shift2Rail

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME); (iepriekš: Konkurētspējas un jauninājumu aģentūra (EACI))

logo partner
Atrašanās vieta: Lisbon

Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvais centrs (MAOC (N))

logo partner
Atrašanās vieta: Luxembourg

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Pētniecības izpildaģentūra (REA)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Reģionu komiteja (CDR/CoR)

logo partner
Atrašanās vieta: Luxembourg

Revīzijas palāta (ECA)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels, Luxembourg

Tulkošanas ģenerāldirektorāts (CCE-DG T)

logo partner
Atrašanās vieta: Brussels

Vienotā noregulējuma valde (VNV)