Programmu veidošana un ziņošana

Pamatojoties uz Centra stratēģiju, ko pieņēmusi Valde, Centrs atjaunina visus saistītos darbības daudzgadu plānošanas dokumentus un programmdokumentus, lai pēc iespējas tuvāk pieskaņotu IT stratēģiju, kvalitātes vadību, personāla politiku, kompetenču un prasmju pārvaldību Centra uzņēmējdarbības mērķiem.

Daudzgadu stratēģija

Daudzgadu stratēģijā ir noteikta turpmāko gadu vīzija, un tā ir formulēta stratēģiskajos mērķos, kurus plašāk definē stratēģiskajos uzdevumos un stratēģiskajās iniciatīvās — tas viss ir jāīsteno atsauces periodā. Šajā periodā stratēģijas īstenošana tiek vērtēta ar stratēģiskajiem galvenajiem darbības rādītājiem.

Daudzgadu darba programma

Stratēģiskos mērķus un rīcības īsteno ar stratēģisko iniciatīvu kopumu, kas ir ierobežota ilguma racionālu projektu un programmu kopums, kas tiek izpildīts kopā ar organizācijas ikdienas operatīvajām darbībām, ņemot vērā Centra daudzgadu darba programmas.

Gada darba programma

Centra daudzgadu darba programmas ir sadalītas gadu darba programmās, ar kurām saskaņo stratēģiskos uzdevumus ar praktiskajām operatīvajām darbībām, rīcībām un projektiem, kas plašāk ir izklāstīti dažādu departamentu darba programmās.

7Gada darbības pārskats

Gada darbības pārskatā sniegts pārskats par Centra darbībām un sasniegumiem konkrētajā gadā, pamatojoties uz uzdevumiem un mērķiem, kas izklāstīti gada darba programmā.