Tulkošanas centrs strādā ar pamatlīgumiem, pamatojoties uz dinamisku vērtēšanas sistēmu. Dažos gadījumos, uz kuriem atklātās procedūras neattiecas, Centrs izmanto arī sarunu procedūras.

Centrs veic visu līgumslēdzēju piegādāto darbu kvalitātes kontroli. Katru darbu novērtē Centra iekšējie redaktori, izmantojot standarta novērtējuma lapu. Ja ārpakalpojuma darba kvalitāti novērtē kā tādu, kas ir īpaši augsta standarta (vērtējums: +1) vai nepieņemami zema standarta (vērtējums:-1), to nosūta Centra vērtēšanas komitejai, kas sastāv no neatkarīgiem dažādu departamentu locekļiem. Ja komiteja apstiprina sākotnējo novērtējumu, līgumslēdzējam sākotnēji piešķirtajiem punktiem pievieno vai atņem konkrētu punktu skaitu (noteikts pamatlīgumā), un to var attiecīgi ranžēt augstāk vai zemāk. Ja ārpakalpojuma darba kvalitāti novērtē par pieņemamu (vērtējums: 0), t.i., kad veiktais darbs ir līmenī, kādu varētu pamatoti sagaidīt no profesionāla valodnieka, līgumslēdzēja vērtējums paliek nemainīgs. Tas nodrošina to, ka līgumslēdzēju ranžēšana atspoguļo pakalpojuma, kas piedāvāts visā līguma darbības laikā, faktisko kvalitāti. Sarunu procedūru rezultātā veikto ārpakalpojuma darbu kvalitāti arī kontrolē atbilstīgi tai pašai procedūrai, bet to izslēdz no šīs dinamiskās ranžēšanas sistēmas, kuru piemēro tikai pamatlīgumiem, kurus Centrs ir parakstījis ar saviem līgumslēdzējiem. Dinamiskā ranžēšanas sistēma ir viena no Centra kvalitātes nodrošināšanas modeļa stiprajām pusēm. Tas padara Centru īpaši reaģētspējīgu un laika gaitā palīdz nodrošināt konsekventi labu kvalitāti.