Tulkošanas centrs sadarbojas ar ārējiem valodu pakalpojumu sniedzējiem tulkošanas, rediģēšanas, terminoloģijas, subtitrēšanas, transkribēšanas un citu valodu pakalpojumu jomā, lai apmierinātu klientu vajadzības. Nolūkā nodrošināt ārpakalpojumus Centrs slēdz pamatlīgumus vai līgumus par konkrētu darbu atkarībā no klientam nepieciešamā pakalpojuma veida, valodu kombinācijas un jomas.

Image
Freelance

Pamatlīgumus paraksta ar tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir uzvarējuši centra organizētajos konkursos. Šie līgumi ir spēkā vienu gadu, bet ar klusējošu vienošanos tos var pagarināt uz papildu viena gada laikposmiem, tomēr kopumā nepārsniedzot četrus gadus. Ar darbuzņēmējiem sazinās, sadalot uzdevumus tad, kad klienti pasūta darbus. Pasūtījums tiek nosūtīts visiem darbuzņēmējiem, un darbs tiek piešķirts tam, kas atrodas visaugstāk vērtējuma sarakstā no tiem, kuri noteiktā laikposmā sniedz pozitīvu atbildi. Konkrēti līgumi starp centru un ārējo valodu pakalpojumu sniedzēju tiek parakstīti par konkrētiem valodu pakalpojumiem un jomās, uz kurām neattiecas pamatlīgums, vai gadījumos, kad neviens darbuzņēmējs no pamatlīgumu saraksta šo darbu nevar uzņemties.

Moderno un proaktīvo ārpakalpojumu modeli, kuru izmanto centrs, veido trīs pamatelementi — kvalificēti ārējie valodu pakalpojumu sniedzēji, dinamiska vērtēšanas (pārvērtēšanas) sistēma (kuru pirmo reizi ES iestādēs ieviesa centrs), kas nodrošina vislabāko valodu pakalpojumu sniedzēju piesaisti, un valodu resursu nodrošināšana ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu tiem paveikt darbu.

Visiem darbiem, ko ārējie valodu pakalpojumu sniedzēji ir paveikuši un piegādājuši centram kā ārpakalpojumus, jābūt pietiekami augstā kvalitātē, lai tos uzreiz varētu izmantot bez jebkādas papildu pārskatīšanas centrā. Tomēr, novērtējot šo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes līmeni centrā, galvenais ir tas, ka visus minētos darbus sistemātiski pārskata centra valodnieki, izmantojot novērtējuma lapu, lai pārliecinātos, ka tie ir piemēroti paredzētajam mērķim. Šī lapa ietver ne tikai vispārēju novērtējumu par darba kvalitāti, bet, ja nepieciešams, arī detalizētu informāciju par konstatētajām kļūdām. Centrs vēlas nodrošināt teksta pabeigtību un precizitāti, atsauces dokumentu un publicēto materiālu pareizu citēšanu un norādījumu ievērošanu, kā arī terminoloģisko un stilistisko konsekvenci. Ārpakalpojumu sniedzējiem centrs lielākoties pasūta valodu pakalpojumus 24 oficiālajās ES valodās, kā arī citās valodās, kas nav ES valstu valodas, piemēram, islandiešu, norvēģu, arābu, krievu, serbu, ķīniešu, japāņu, ebreju, farsi u.c. valodās.

Ar pamatlīgumiem Tulkošanas centrs galvenokārt strādā, izmantojot dinamisko vērtēšanas sistēmu. 

Centrs veic kvalitātes kontroli visiem darbuzņēmēju piegādātajiem darbiem.

Katru darbu novērtē centra štata redaktori, izmantojot standarta novērtējuma lapu. Ja ārpakalpojuma darba kvalitāti novērtē kā īpaši augstu (ar vērtējumu +1) vai nepieņemami zemu (ar vērtējumu -1), to nosūta centra vērtēšanas komitejai, kas sastāv no neatkarīgiem dažādu departamentu pārstāvjiem. Ja šī komiteja apstiprina sākotnējo vērtējumu, darbuzņēmējam sākotnēji piešķirtajiem punktiem pieskaita vai atņem noteiktu punktu skaitu (kas noteikts pamatlīgumā), un šo darbuzņēmēju var attiecīgi novērtēt augstāk vai zemāk. Ja ārpakalpojuma darba kvalitāti novērtē kā pieņemamu (ar vērtējumu 0), t. i., ja iesniegtais darbs ir tādā līmenī, kādu var pamatoti gaidīt no profesionāla valodnieka, darbuzņēmēja vērtējums paliek nemainīgs.

Tas nodrošina to, ka darbuzņēmēju vērtējums atbilst visā līguma darbības laikā piedāvātā pakalpojuma faktiskajai kvalitātei.

Sarunu procedūras ietvaros sniegto ārpakalpojumu kvalitāti arī kontrolē, ievērojot to pašu kārtību, bet šādus darbus izslēdz no dinamiskās vērtēšanas sistēmas, ko piemēro tikai pamatlīgumiem, kurus centrs ir parakstījis ar saviem darbuzņēmējiem.

Dinamiskā vērtēšanas sistēma ir viena no centra kvalitātes nodrošināšanas modeļa priekšrocībām. Tā ļauj centram viegli pielāgoties prasībām un laika gaitā palīdz konsekventi nodrošināt augstu kvalitāti.