Stažēšanās definīcija

Tulkošanas centrs piedāvā stažēšanās iespējas, it īpaši universitāšu studentiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstu pilsoņiem, kuri vēlas gūt izpratni par Centra darbības jomām un personīgu pieredzi daudzkultūru un daudzvalodu vidē ar iespēju izveidot kontaktus.

Stažēšanās ilgums

Stažēšanās minimālais ilgums nevar būt mazāks par trīs mēnešiem, un maksimālais ilgums nevar pārsniegt sešus mēnešus (izņemot īpašus gadījumus).

Atbilstības kritēriji

Pieteikties stažēties var visi pretendenti, kuri pieteikšanās brīdī atbilst šādām prasībām:

  • akadēmiskā kvalifikācija: pabeigti vismaz četri universitātes studiju vai līdzvērtīgas izglītības semestri Centram nozīmīgu studiju jomā;
  • prasmju līmenis: sākotnēja pieredze vienā no Centra darbības jomām;
  • valodu prasmes: vienas ES oficiālās valodas padziļinātas zināšanas un citas ES valodas darba pienākumu pildīšanai pietiekamas zināšanas. Par priekšrocību tiks uzskatītas vienas Centra darba valodas (franču vai angļu) labas zināšanas. Pretendentiem no kandidātvalstīm jābūt padziļinātām vismaz vienas kandidātvalsts valodas zināšanām un labām angļu vai franču valodas zināšanām.

Atlases procedūra

Pirms katra kalendārā gada Centrs nolemj, cik stažēšanās iespēju piedāvāt, atkarībā no pieejamajām budžeta apropriācijām un katra departamenta spējas uzņemt stažieri.

Tad Centrs savā tīmekļa vietnē publicē aicinājumu pieteikties uz stažēšanos, norādot dažādus atlases procedūras posmus (atbilstības un atlases kritērijus, pieteikuma formu, u.c.).

Stipendija

Sākot no stažēšanās pirmās dienas, stažieri saņems ikmēneša stipendiju 25% apmērā no AD5 kategorijas 1. pakāpes pagaidu darbinieku mēneša pamatalgas.

Sīkāka informācija par Centra administratīvajiem lēmumiem par stažēšanos pieejama vai lejupielādējama: Administrative Decision/DA_012010