Tulkošanas centrs piedāvā prakses vietas Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu pilsoņiem, kuri vēlas iegūt vispārēju pieredzi Eiropas Savienības un īpaši Tulkošanas centra darbā.  

Cik ilga ir stažēšanās? 

Stažēšanās ilgst vismaz trīs, bet ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus.

Atbilstības kritēriji

Piesakoties praksei, kandidātiem ir jāatbilst šādām prasībām: 

  • akadēmiskā kvalifikācija: sekmīgi pabeigta vismaz trīsgadīga augstākā izglītība (studijas universitātē) vai tai līdzvērtīga, ko apliecina diploms vai attiecīgs oficiāls sertifikāts; 
  • valodu zināšanas: vienas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām padziļinātas zināšanas (C1 līmenis saskaņā ar Eiropas valodu prasmes līmeņa noteikšanas vienoto sistēmu) un apmierinošas citas ES valodas zināšanas tādā apjomā, kāds ir nepieciešams pienākumu izpildei (B2 līmenis saskaņā ar Eiropas valodu prasmes līmeņa noteikšanas vienoto sistēmu). Pieteikuma iesniedzējiem no kandidātvalstīm ir apmierinoši jāzina (B2 līmenis) viena no Tulkošanas centra darba valodām (t. i., franču vai angļu valoda). 

Atlases procedūra

Tulkošanas centrs savā tīmekļa vietnē publicē uzaicinājumu iesniegt stažēšanās pieteikumu, aicinot kandidātus iesniegt pieteikumus līdz norādītajam termiņam. 

Pirms tam Tulkošanas centrs pieņem lēmumu par piedāvājamo stažēšanās vietu skaitu atkarībā no budžeta un katras nodaļas iespējām pieņemt stažieri. 

Stažēšanās stipendijas

Stažieri saņem ikmēneša stipendiju 25 % apmērā no AD5 pakāpes 4. līmeņa pagaidu darbinieka mēneša pamatalgas, ko piemēro no stažēšanās sākuma datuma. 

Papildinformāciju skatiet Tulkošanas centra administratīvajā lēmumā par stažēšanos šeit: Administratīvais lēmums/DA_012022