Labi pārvaldītām organizācijām parasti operāciju pamatā ir viena vienība, kas darbojas kā dzinējspēks. Tulkošanas centrā šo uzdevumu pilda Tulkošanas atbalsta departaments.

Departamenta sastāvā ir Darbplūsmas vadības nodaļa, Progresīvu valodas risinājumu nodaļa, kā arī Starpiestāžu IATE grupa.

Darbplūsmas vadības nodaļa

Darbplūsmas vadības nodaļa ir vienots operatīvais kontaktpunkts klientiem. Tā ir atbildīga par pienācīgu visu valodu pakalpojumu pieprasījumu apstrādi, sākot no pieprasījuma saņemšanas un beidzot ar gala produkta nodošanu. Tā nodarbojas arī ar klientu atsauksmēm.
Nodaļas darbinieki veic šādus uzdevumus:

 • saņem, analizē un apstiprina pieprasījumus, pēc vajadzības pārrunā tos ar klientiem;
 • piešķir tulkošanas, pārbaudīšanas, rediģēšanas un terminoloģijas darbus iekšējiem un ārštata tulkotājiem;
 • nodrošina, ka tulkotājiem paredzētās datnes ir rediģējamas un ka klientiem paredzētie dokumenti pirms to piegādes ir pareizi formatēti;
 • izmanto valodu tehnoloģiju rīkus ienākošo datņu pilnīgai priekšapstrādei;
 • nodrošina, ka visi darbi tiek nodoti pasūtītājiem norunātajā termiņā un pieprasītajā formātā;
 • apkopo informāciju rēķinu izrakstīšanai par sniegtajiem pakalpojumiem;
 • apstrādā klientu atsauksmes, izmantojot labotās versijas pieprasījuma (CVR) funkciju.

Šī nodaļa ir arī klientu portāla darbības pārvaldītājs.

Nodaļa nodrošina lingvistisku un tehnisku atbalstu tulkotājiem visā tulkošanas darbplūsmā. Tā arī nodrošina apmācības kursus dažādās savas kompetences jomās (piem., par tehnoloģiju izmantošanu).

Progresīvu valodas risinājumu nodaļa

Progresīvu valodas risinājumu nodaļu veido vairākas apakšnodaļas:

 • Valodu tehnoloģiju grupa, kas uzrauga tendences un inovācijas saistībā ar valodniecības pakalpojumiem, analizē, kā Centrs var vislabāk palīdzēt saviem klientiem risināt komunikācijas vajadzības, un izstrādā un atbalsta mašīntulkošanas un automātiskās runas atpazīšanas pakalpojumus;
 • Terminoloģijas pārvaldības grupa, kas nodrošina un uztur specializētus valodu resursus un rīkus terminoloģijas jomā;
 • ES Preču zīmju un dizainparaugu grupa, kas vada visu darbplūsmu ES preču zīmju un dizainparaugu tulkošanai;
 • Projektu vadības birojs (PMO), kas koordinē stratēģiskos projektus dažādos Centra departamentos un nodaļās, nodrošinot efektīvu uzņēmējdarbības risinājumu sekmīgu un ilgtspējīgu īstenošanu, kā arī uzlabojot pakalpojumus gan klientiem, gan iekšējiem darbiniekiem.

Starpiestāžu IATE grupa

Centrs IATE projekta partneru vārdā mitina Starpiestāžu IATE grupu un EurTerm koordinatoru (starpiestāžu sadarbības platformu terminologiem).