Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni, bħal kwalunkwe istituzzjoni jew korp ieħor tal-UE, jippjana l-attivitajiet tiegħu fuq livelli differenti u permezz ta’ dokumenti differenti. L-istrateġija pluriennali tistabbilixxi l-viżjoni għas-snin li ġejjin u hi msejsa fuq għanijiet strateġiċi li huma definiti ulterjorment f’objettivi strateġiċi u inizjattivi strateġiċi, li kollha għandhom jiġu ssodisati waqt il-perjodu ta’ referenza. Matul dan il-perjodu, l-implimentazzjoni tal-istrateġija titkejjel permezz ta’ indikaturi strateġiċi ewlenin tal-prestazzjoni. L-implimentazzjoni ddettaljata tal-istrateġija hi stabbilita fid-dokumenti tal-ipprogrammar pluriennali u fil-programmi ta’ ħidma annwali taċ-Ċentru. Sommarju dwar il-progress li sar fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istrateġija u l-programmi ta’ ħidma huwa pprovdut fir-rapporti annwali tal-attività taċ-Ċentru. Għall-finanzjament ta’ bosta attivitajiet imsemmija fl-istrateġija u fil-programmi ta’ ħidma, iċ-Ċentru jipprepara baġits annwali, li jiġu adottati mill-Bord tat-Tmexxija tiegħu flimkien mad-dokumenti tal-ipprogrammar. Il-baġit taċ-Ċentru jinkludi informazzjoni dwar id-dħul u l-infiq previst għal sena speċifika. Fl-aħħar nett, kull sena, iċ-Ċentru jippreżenta l-kontijiet annwali tiegħu li jiddeskrivu l-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu.

L-Istrateġija taċ-Ċentru 2016-2020

Il-viżjoni taċ-Ċentru li jsir ċentru ta’ eċċellenza għall-għoti ta’ servizzi lingwistiċi għall-aġenziji u l-korpi tal-UE sal-2020 tinsab fil-qalba tal-Istrateġija 2016-2020.

Bħala l-fornitur kondiviż ta’ servizzi lingwistiċi għall-aġenziji u l-korpi tal-UE, iċ-Ċentru jkompli jikkontribwixxi b’mod attiv għall-prijorità tal-Kummissjoni Ewropea li tagħmel lill-UE unjoni ta’ tibdil demokratiku. Fit-twettiq tal-mandat tiegħu, iċ-Ċentru jiffaċilita l-multilingwiżmu effettiv fl-UE billi jaqdi r-rwol tiegħu ta’ sħubija mal-klijenti tiegħu fl-iżgurar ta’ aċċess miċ-ċittadini tal-UE għall-informazzjoni fid-diversi lingwi uffiċjali tal-UE.

Iċ-Ċentru jkompli wkoll jissodisfa t-tieni mandat tiegħu sabiex jikkontribwixxi għar-razzjonalizzazzjoni tal-użu ta’ riżorsi u jarmonizza l-proċeduri fit-traduzzjoni tal-EU permezz ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali.

Il-fokus prinċipali tal-istrateġija huwa li jagħmel l-aħjar użu mill-ħolqien ta’ valur għall-klijenti taċ-Ċentru filwaqt li jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul taċ-Ċentru.