Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, directeur van het Vertaalbureau sinds februari 2022

De directeur van het Vertaalbureau is de wettelijke vertegenwoordiger en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De directeur is belast met het management en de administratieve taken van het Vertaalbureau en is verantwoordelijk voor de volgende hoofdtaken:

  • het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma, de begroting en de besluiten die door de raad van bestuur worden genomen;
  • het uitvoeren van de aan het Vertaalbureau opgedragen taken;
  • het dagelijks bestuur;
  • alle personeelsaangelegenheden.

De directeur wordt bijgestaan door het personeel van de verschillende afdelingen en diensten, zoals weergegeven in het organigram.

De dienst Boekhouding, de lokale informatiebeveiligingsfunctionaris (LISO) en de dienst Externe Betrekkingen en Communicatie vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

Boekhouding

De rekenplichtige wordt door de raad van bestuur benoemd en is in de uitoefening van zijn taken volledig onafhankelijk. De rekenplichtige en zijn team zijn verantwoordelijk voor het beheer van de inkomsten, uitgaven en rekeningen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en verordeningen. De rekenplichtige is belast met kasbeheer en facturering van de activiteiten van het Vertaalbureau. Daartoe werkt hij nauw samen met de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en externe controleurs.

Lokale informatiebeveiligingsfunctionaris (LISO)

De LISO moet ervoor zorgen dat de IT-systemen van het Vertaalbureau voldoen aan de desbetreffende beveiligingsnormen.

Specjalista odpowiedzialny za koordynację zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej (ORMICC)

ORMICC odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii kontroli wewnętrznej. ORMICC dokonuje samooceny ram kontroli wewnętrznej Centrum i prowadzi doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewniając ciągłą identyfikację ryzyka i odpowiednie zarządzanie nim.

Externe Betrekkingen en Communicatie

Deze dienst onderhoudt het contact met de klanten van het Vertaalbureau teneinde hun wensen en hun mate van tevredenheid te kunnen vaststellen. Hiertoe worden regelmatig bezoeken aan klanten en periodieke enquêtes georganiseerd.

In samenwerking met de klanten organiseert de dienst opleidingen, workshops en presentaties voor de vertalers, zodat deze een breder inzicht krijgen in hun zeer gespecialiseerde werkterreinen en -procedures. Ook organiseert de dienst presentaties om klanten meer inzicht te laten krijgen in de rol en diensten van het Vertaalbureau.

De dienst is tevens verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Hij verspreidt informatie en nieuws via het intranet, de website, de sociale media en het klantenportaal van het Vertaalbureau. De dienst redigeert en coördineert specifieke publicaties, zoals de Hoogtepunten van het jaar, en een aantal brochures en nieuwsbrieven. Tevens verzorgt hij diverse evenementen ter bevordering van meertaligheid.

Cv van de directeur

Belangenverklaring van de directeur