Op de informatie op deze site zijn een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een mededeling betreffende de auteursrechten en regels voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie werkt deze website voortdurend bij en biedt daarmee het publiek gratis toegang tot informatie over zijn functioneren en zijn activiteiten in het algemeen.  Wij streven ernaar correcte informatie tijdig aan te bieden. Indien wij op onjuistheden worden gewezen, zullen wij proberen deze te verbeteren.

Het Vertaalbureau aanvaardt echter geen aansprakelijkheid wat betreft het op deze site gepubliceerde materiaal.

Het gaat namelijk om informatie die

  • uitsluitend van algemene aard is en niet op de specifieke omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit gericht;
  • niet zonder meer volledig, nauwkeurig of up-to-date is;
  • soms gekoppeld is aan externe websites waarop de diensten van het Vertaalbureau geen invloed hebben en waarvoor het Vertaalbureau geen verantwoordelijkheid draagt;
  • niet als professioneel of rechtskundig advies kan worden gezien (raadpleeg voor specifiek advies daarom altijd een deskundige).

Het Vertaalbureau kan niet garanderen dat een online beschikbaar document de exacte weergave vormt van een officieel goedgekeurde tekst. Rechtsgeldig is daarom alleen de versie die in de uitgaven van het Publicatiebureau van de Europese Unie staat.

Het Vertaalbureau streeft ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Een aantal gegevens op onze site kan echter opgesteld of ingedeeld zijn in bestanden of in formaten die problemen kunnen opleveren. We kunnen dan ook niet garanderen dat onze dienstverlening nooit door problemen wordt onderbroken of anderszins nadelig beïnvloed. Het Vertaalbureau kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze site of van enige andere hieraan gekoppelde externe sites.

Het is niet de bedoeling met deze verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid afbreuk te doen aan de in toepasselijke nationale wetgeving vastgelegde eisen ten aanzien van de aansprakelijkheid van het Vertaalbureau. Het is evenmin de bedoeling aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van diezelfde wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Verklaring over de bescherming van gegevens

Het Vertaalbureau hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker.

De bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens door het Vertaalbureau is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Bij iedere gegevensverzamelingsprocedure verstrekt het Vertaalbureau een toelichting op zijn beleid van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Dit algemene beleid dat reeds op alle institutionele websites van de Europese Unie binnen het domein europa.eu van toepassing is, geldt ook voor het Vertaalbureau.

Al kunt u door de meeste webpagina's van het Vertaalbureau bladeren zonder enige informatie over uzelf achter te laten, toch zijn in sommige gevallen persoonlijke gegevens noodzakelijk opdat wij de door u verlangde onlinediensten kunnen verlenen.

Websites die om dergelijke informatie vragen, verwerken deze gegevens in overeenstemming met het beleid dat in bovengenoemde Verordening is beschreven en geven informatie over het specifieke gebruik van uw gegevens in hun eigen beleidsverklaringen omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Daarom,

bepaalt een verantwoordelijke voor elke specifieke onlinedienst de doelstellingen en middelen van verwerking van persoonsgegevens en garandeert hij/zij dat de specifieke dienst in overeenstemming is met het beleid tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

waarborgt binnen iedere instelling een functionaris voor gegevensbescherming dat de bepalingen van de Verordening correct worden toegepast en geeft hij/zij de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking advies over het nakomen van hun verplichtingen (artikel 24 van de Verordening);

zal voor alle instellingen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming optreden als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (artikelen 41 tot en met 45 van de Verordening).

De institutionele websites van de Europese Unie bieden zowel intern (intranet) als extern (internet) koppelingen naar sites van derden. Aangezien wij hierover geen controle hebben, raden wij u aan hun beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te lezen.

Wat is een onlinedienst?

Een onlinedienst op de website van het Vertaalbureau is een dienst of bron die beschikbaar wordt gesteld om de communicatie van het Vertaalbureau met burgers en bedrijven en organisaties te verbeteren.

Op de website van het Vertaalbureau worden drie soorten onlinediensten aangeboden, of zullen in de toekomst beschikbaar komen:

  • informatiediensten, die burgers en organisaties gemakkelijk toegang tot essentiële informatie bieden, wat de doelmatigheid, de transparantie en het begrip van de activiteiten van het Vertaalbureau verhoogt;
  • interactieve communicatiediensten, die een beter contact met burgers en organisaties mogelijk maken. Zij vergemakkelijken het interne beleidsoverleg en de feedbackmechanismen, wat bijdraagt tot de vormgeving van het beleid, de werkzaamheden en de diensten van het Vertaalbureau;
  • transactiediensten, die toegang bieden tot alle basisvormen van interne en externe transacties van het Vertaalbureau, bv. aankoop, aanwerving enzovoort.

Hoe gaan wij met uw e-mailberichten om?

De knop “Contact” zet uw e-mailsoftware in werking: u krijgt het verzoek uw opmerkingen naar een bepaalde functionele mailbox te zenden.

Wanneer u een bericht zendt, worden uitsluitend die persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen die nodig zijn om u te kunnen antwoorden.  Als het team dat de mailbox beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal het deze doorzenden naar een andere dienst en wordt u hierover per e-mail bericht. E-mails met vragen en antwoorden kunnen worden opgeslagen om het proces te bewaken en beantwoording van dezelfde of soortgelijke vragen gemakkelijker te maken.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw e-mailberichten en daaraan verbonden persoonsgegevens, aarzelt u dan niet deze in uw bericht op te nemen. ​