Ons dienstenaanbod

De cliënten van het Vertaalbureau zijn verspreid over heel Europa en gespecialiseerd op gebieden als onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, vervoer, onderzoek en innovatie, sociale zaken, milieu, energie, chemie, eigendomsrechten, wetgeving, begroting en financiën, buitenlands en veiligheidsbeleid, politiële en justitiële samenwerking, volksgezondheid en consumentenbescherming. Het Vertaalbureau verleent taalkundige diensten in de 24 officiële EU-talen en, op aanvraag, in niet-EU-talen. Met name de volgende diensten worden door het Vertaalbureau aangeboden.

Vertalen

Vertalen is het proces waarbij de betekenis van de brontaal wordt weergegeven in de doeltaal zodat een tekst ontstaat die aan de grammaticale regels van de doeltaal beantwoordt en voldoet aan de instructies die in de vertaalopdracht waren gegeven. De ‘brontaal’ is de taal waarin het origineel (ook ‘brontekst’ genoemd) is opgesteld, terwijl de ‘doeltaal’ de taal is waarin de brontekst wordt vertaald.

Redactionele verzorging van bronteksten

Redactionele verzorging wordt gedefinieerd als het taalkundig controleren van een tekst om te garanderen dat deze beantwoordt aan de grammatica-, interpunctie- en spellingregels van de brontaal. Waar dit niet het geval is, corrigeert de redacteur de fouten. Als hij of zij vindt dat ook de helderheid en begrijpelijkheid van de tekst voor verbetering vatbaar zijn, kan hij opmerkingen aan de tekst toevoegen met daarin suggesties voor verbetering. Van de redacteur wordt niet verwacht dat hij of zij fouten of problemen met betrekking tot de inhoud van de tekst opspoort en oplost. Stelt de redacteur mogelijke inhoudelijke problemen vast, markeert hij of zij deze in de tekst. Het is aan de cliënt om de relevantie van alle opmerkingen te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen. De redacteur is niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de opmaak of presentatie van de tekst.

Taaladvies

Taaladvies betekent het analyseren van de taalkundige behoeften van een cliënt met de bedoeling oplossingen uit te werken die het vertaalproces optimaliseren. Hierbij kan het onder andere gaan om het opstellen van documenten of het analyseren van werkstromen voor documenten of om andersoortige projecten. Hoeveel werk deze dienstverlening vergt, hangt in sterke mate af van de complexiteit van elk afzonderlijk geval.


Terminologie

Terminologiewerk bestaat uit het aanleggen van volledige glossaria met bronterm, doeltaalterm, definitie, context in bron- en doeltaal, referenties, opmerkingen enz.

Ondertitelen

De gesproken woorden van een film weergeven in een tekst die op het scherm kan worden getoond. Deze dienstverlening kan ook het zogenoemde ‘spotten’ omvatten, d.w.z. het synchroniseren van beeld en ondertitels. Ondertitels kunnen worden geleverd in alleen de brontaal van de film of in een of meerdere andere talen, samen met tijdcodes die aangeven wanneer een ondertitel precies moet verschijnen en hoe lang hij op het scherm moet blijven.

Trefwoordenlijsten

Deze dienstverlening omvat de vertaling van eenvoudige lijsten van termen (woorden of uitdrukkingen, doorgaans zelfstandige naamwoorden of naamwoordgroepen), zonder definitie, bron, context, opmerkingen en dergelijke.


Transcriptie

Transcriptie betekent het omzetten van een audio- en/of videobestand in geschreven tekst van hoge kwaliteit. Dit gebeurt met behulp van spraakherkenningstechnologie, waarvan de ruwe output achteraf wordt bewerkt. De schriftelijke output kan ook tijdstempels en sprekeridentificatie bevatten.

Kwaliteitscontroles achteraf

Hieronder wordt verstaan het regelmatig op bepaalde afgesproken criteria verifiëren en beoordelen van een steekproef van Uniemerkvertalingen die het Vertaalbureau aan EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie) heeft geleverd.

Revisie van trefwoordenlijsten

Het proces waarbij wordt nagegaan of een tweetalige trefwoordenlijst geschikt is voor de gewenste doelstelling door de bron- en de doeltaaltermen met elkaar te vergelijken en waar nodig correcties aan te brengen. Indien onze vertaler tijdens de revisie tot de conclusie komt dat de te reviseren trefwoordenlijst eigenlijk grondig moet worden herwerkt, kan het Vertaalbureau de revisieopdracht weigeren en de cliënt aanraden in plaats daarvan de trefwoordenlijst opnieuw te doen vertalen.


Revisie van vertalingen

Revisie is een proces waarbij wordt nagegaan of een vertaling geschikt is voor de gewenste doelstelling door de bron- en de doeltekst met elkaar te vergelijken en waar nodig correcties aan te brengen. Het Vertaalbureau biedt de revisie van vertaalde documenten aan als dienst. Indien onze vertaler echter tijdens de revisie vindt dat de te reviseren tekst eigenlijk grondig moet worden herwerkt, kan het Vertaalbureau de revisieopdracht weigeren en de cliënt aanraden de tekst opnieuw te doen vertalen.

Modificatie van vertalingen

Met modificatie wordt bedoeld het aanbrengen van wijzigingen in een reeds vertaalde tekst. Wanneer de cliënt om een modificatie verzoekt, moet hij een versie van het vorige origineel bijvoegen waarin alle gewenste wijzingen (zoals toevoegingen en schrappingen) worden weergegeven, evenals de vorige vertaalde versie(s) waarin de wijzigingen moeten worden aangebracht. De vertalers van het Vertaalbureau passen dan de vertalingen aan op basis van de wijzigingen in het origineel.

Vertaling van Uniemerken, PM-dossiers en Gemeenschapsmodellen

Met de vertaling van merken van de Europese Unie (Uniemerken), dossiers uit hoofde van het Protocol van Madrid (PM) en ingeschreven Gemeenschapsmodellen (IGM's) wordt bedoeld de vertaling van gestandaardiseerde technische teksten op het gebied van industriële/intellectuele eigendom. Dergelijke teksten bestaan uit lijsten van waren en diensten die min of meer gebaseerd zijn op de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (classificatie van Nice) van de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) of op de overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid (classificatie van Locarno), ook van de WIPO.