Centrum Tłumaczeń regularnie organizuje przetargi i uczestniczy w międzyinstytucjonalnych zaproszeniach do składania ofert w szerokim zakresie dziedzin.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym, tj. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2965/94, Centrum ma osobowość prawną i może nawiązywać stosunki umowne z zewnętrznymi dostawcami usług.

Zawarcie umowy jest możliwe wyłącznie po pomyślnym zakończeniu rygorystycznych procedur przetargowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych UE.

Aby złożyć ofertę, zainteresowani zewnętrzni dostawcy usług powinni odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert opublikowane przez Centrum.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są albo w ogłoszeniach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, albo na tej stronie.

Należy przy tym zauważyć, że treści strony internetowej Centrum nie należy traktować jako substytutu oficjalnych publikacji zaproszeń do składania ofert w TED (Tenders Electronic Daily), który jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dotyczącego europejskich zamówień publicznych.

Centrum nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na swojej stronie internetowej w tym zakresie.

Lista trwających przetargów (jeśli dotyczy) znajduje się poniżej.

Appel d'offres CDT/2024/RP/0001

Closing date: