Jak przewidziano w rozporządzeniu ustanawiającym, Centrum Tłumaczeń odpowiada na potrzeby agencji i innych organów UE w zakresie usług językowych. Centrum może również przejmować nadwyżkę pracy tłumaczeniowej instytucji UE, które mają swoje własne służby tłumaczeniowe. Centrum zawarło umowy o współpracy z ponad 60 klientami w całej Unii Europejskiej, jak pokazano na interakcyjnej mapie poniżej.

Polityka klienta Centrum Tłumaczeń zakłada zapewnienie pełnej satysfakcji klientów przez oferowanie wysokiej jakości usług językowych za pośrednictwem ścisłej współpracy i wymiany informacji.

Postrzegamy naszych klientów jako partnerów, z którymi wspólnie staramy się zapewnić obywatelom UE dostęp do prawidłowych i czytelnych informacji w ich własnym języku. Dlatego też zachęcamy naszych klientów do wyrażania swoich opinii na temat naszych usług, co zilustrowano w opisie procesów pracy Centrum „Poznaj nasze procesy pracy”.

Filtr

Europa

Wyniki wyszukiwania: 67 klient(ów) (Zresetuj)
logo partner

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME; wcześniej pod nazwą Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI)) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Europejska Agencja Leków (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Location: Turin
logo partner

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Europejski Bank Centralny (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

Location: London
logo partner

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Fusion for Energy (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Komisja Europejska – DG EMPL – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Komitet Regionów Unii Europejskiej (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Organ Nadzoru Europejskiego GNSS (GSA)

Location: Prague
logo partner

Parlament Europejski (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Rada Unii Europejskiej (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektroniczne (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo” (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie „Inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków” (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Wspólne Przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i wodór” (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (EUROJUST)

Location: The Hague