Programowanie i sprawozdawczość

Na podstawie Strategii Centrum przyjętej przez Zarząd, Centrum aktualizuje wszystkie dokumenty dotyczące wieloletniego planowania i programowania operacyjnego, aby maksymalnie dostosować strategię w zakresie technologii informatycznych, zarządzanie jakością, politykę kadrową, zarządzanie kompetencjami i umiejętnościami do celów biznesowych Centrum.

Wieloletnia strategia

Wieloletnia strategia przedstawia wizję na nadchodzące lata, wyrażoną w formie celów strategicznych, zdefiniowanych precyzyjniej w postaci strategicznych celów i inicjatyw, które mają być osiągnięte w okresie referencyjnym. Wdrożenie strategii w tym okresie mierzy się strategicznymi, kluczowymi wskaźnikami wydajności.

Wieloletni program prac

Strategiczne cele i działania realizuje się poprzez szereg inicjatyw strategicznych, które są zbiorem projektów o charakterze uznaniowym, z wyznaczonym okresem wdrażania, a także programów realizowanych równolegle z działalnością operacyjną organizacji, w ramach wieloletnich programów pracy Centrum.

Roczny program prac

Wieloletnie programy pracy Centrum są podzielone na roczne programy prac, w których strategiczne cele dostosowuje się do praktycznych działań operacyjnych, zadań i projektów, które przedstawiono w sposób bardziej szczegółowy w programach pracy poszczególnych działów.

Roczne sprawozdanie z działalności

Roczne sprawozdanie z działalności zawiera przegląd działań i osiągnięć Centrum w danym roku, na podstawie celów i zadań wskazanych w rocznym programie prac.