Centrum Tłumaczeń współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o umowy ramowe i w ramach dynamicznego systemu rankingowego. W niektórych przypadkach nieobjętych procedurami otwartymi korzysta również z procedur negocjacyjnych.

Centrum przeprowadza kontrole jakości wszystkich zleceń realizowanych przez kontrahentów. Każde zlecenie jest oceniane przez wewnętrznych weryfikatorów Centrum z wykorzystaniem standardowego arkusza oceny. Jeżeli jakość wykonanego przez podmiot zewnętrzny zlecenia zostanie oceniona wyjątkowo wysoko (+1) lub nisko (-1), stosowna informacja trafia do Komitetu Oceniającego, który składa się z niezależnych członków reprezentujących różne działy. Jeśli Komitet potwierdzi wstępną ocenę, pewną liczbę punktów (określonych w umowie ramowej) dodaje się lub odejmuje od sumy punktów początkowo przyznanej wykonawcy; w konsekwencji, wykonawca ten przesuwa w górę lub w dół rankingu. Jeżeli jakość powierzonego podmiotowi zewnętrznemu zlecenia zostanie uznana za akceptowalną (0), tzn. zlecenie wykonano na poziomie, którego można oczekiwać od profesjonalnego lingwisty, ranking wykonawcy pozostaje niezmieniony. Dzięki temu ranking wykonawców odzwierciedla rzeczywistą jakość oferowanych usług przez cały czas obowiązywania umowy. Zlecenia realizowane przez wykonawców wybranych w ramach procedury negocjacyjnej poddaje się kontroli jakości zgodnie z tą samą procedurą, ale są one wyłączone z dynamicznego systemu rankingowego, który ma zastosowanie wyłącznie do umów ramowych podpisywanych z wykonawcami. Dynamiczny system rankingowy jest jedną z mocnych stron modelu zapewniania jakości przyjętego przez Centrum. Sprawia, że Centrum wykazuje wysoki poziom reaktywności i gwarantuje niezmiennie wysoką jakość pracy.