Redakcję definiuje się jako sprawdzenie języka tekstu w celu upewnienia się, że jest on zgodny z zasadami gramatyki, interpunkcji i pisowni języka źródłowego. Redaktor poprawia błędy gramatyczne, interpunkcyjne i ortograficzne. Pracuje on w trybie śledzenia zmian, aby zmiany wprowadzone w tekście były widoczne. Jeżeli redaktor uzna, że jakość języka tekstu można poprawić pod względem jasności i zrozumiałości, dodaje komentarz do danego tekstu, proponując poprawę. Zadaniem redaktora nie jest identyfikowanie ani korygowanie błędów i problemów związanych z samą treścią tekstu. Jeżeli redaktor zauważy ewentualne problemy merytoryczne, zaznaczy je w tekście. Ocena zasadności wszystkich komentarzy i podjęcie odpowiednich działań należą do klienta. Redaktor nie wprowadza żadnych poprawek związanych z formatowaniem i układem tekstu.