Rola Centrum Tłumaczeń została oficjalnie rozszerzona w 1995 r. na mocy zmiany rozporządzenia ustanawiającego Centrum. Jej celem było wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie tłumaczeń:

  • Po pierwsze, Centrum zyskało możliwość świadczenia swoich usług tym instytucjom i organom UE, które posiadają własne działy tłumaczeń. Ten rodzaj współpracy jest całkowicie dobrowolny, a zarazem umożliwia Centrum przejęcie od innych instytucji części ciężaru związanego z nadmiarem pracy.
  • Po drugie, Centrum miało odegrać rolę we współpracy międzyinstytucjonalnej, w celu racjonalizacji metod pracy i osiągnięcia globalnych korzyści skali.

Centrum jest zatem pełnoprawnym członkiem Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych (ICTI), który stanowi forum współpracy pomiędzy służbami językowymi instytucji i organów UE. Przedstawiciele Centrum regularnie spotykają się z kolegami z działów tłumaczeniowych innych instytucji w celu omówienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (rekrutacja, programy wymiany personelu, szkolenia, technologie językowe itp.) i podejmują decyzje dotyczące wspólnych przedsięwzięć (w tym narzędzi międzyinstytucjonalnych, takich jak baza terminologiczna IATE, system tłumaczenia maszynowego eTranslation oraz pamięć tłumaczeniowa Euramis).