Procedury negocjowane dla zamówień o średniej lub niskiej wartości od 15 000 EUR do 144 000 EUR

Informacje publikowane w tej sekcji mają zapewniać publikację ex ante procedur zamówień publicznych Centrum Tłumaczeń, których szacowana wartość wynosi od 15 000,01 EUR do 144 000 EUR w przypadku dostaw i usług.

Skrócone zawiadomienie zawierające dodatkowe informacje na temat rodzaju zamówień o średniej lub niskiej wartości, które mają zostać uruchomione, zostanie opublikowane na tej stronie najpóźniej na dwa tygodnie przed ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert.

Zainteresowanie można wyrazić, wysyłając wiadomość e-mail na wskazany adres oraz podając imię i nazwisko / nazwę oraz dane kontaktowe zainteresowanej strony. Złożenie listu intencyjnego nie przenosi żadnego prawa ani nie tworzy żadnych uzasadnionych oczekiwań co do udzielenia zamówienia.

Aby odpowiedź na ogłoszenie ex ante mogła zostać przetworzona, konieczne będzie zarejestrowanie i przetworzenie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe). Dane takie zostaną przetworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Na wniosek kandydat ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata są dostępne w oświadczeniu o ochronie prywatności na potrzeby przetwarzania danych osobowych związanych z procedurami zamówień publicznych na naszej stronie internetowej.

Kandydaci są również uprawnieni do odwołania się w dowolnym momencie do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować do administratora danych, pisząc na adres e-mail tenders@cdt.europa.eu oraz wskazując jako odniesienie ogłoszenie ex ante.

Trwające procedury

Obecnie nie ma żadnych dostępnych ofert pracy.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert ani procedur negocjowanych.
Obecnie nie ma żadnych zaproszeń do składania ofert.
Obecnie nie ma żadnych procedur negocjowanych.
Brak wyników.