Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące niewłaściwego administrowania przez instytucje UE lub inne organy UE. Mogą one dotyczyć, na przykład, nieprawidłowości administracyjnych, nieuczciwości, dyskryminacji, nadużycia władzy, braku odpowiedzi, odmowy udzielenia informacji i zbędnej zwłoki. Skargę mogą wnosić obywatele lub rezydenci krajów UE lub stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i inne podmioty z siedzibą w UE.

Składa się ją w ciągu dwóch lat od powzięcia informacji o faktach, których skarga dotyczy, wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z Centrum Tłumaczeń w celu rozwiązania danej kwestii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

http://www.ombudsman.europa.eu/pl/home.faces