Ako je stanovené v zakladajúcom nariadení, prekladateľské stredisko reaguje na potreby jazykových služieb agentúr EÚ a iných orgánov. Môže tiež prevziať zákazky od inštitúcií EÚ, ktoré majú svoju vlastnú prekladateľskú službu, v prípade ich nadmerného pracovného zaťaženia. Má dohody o spolupráci s viac ako 60 zákazníkmi v rámci celej Európskej únie (pozri interaktívnu mapu).

Prekladateľské stredisko si kladie za cieľ dosiahnuť spokojnosť svojich zákazníkov ponukou vysoko kvalitných jazykových služieb prostredníctvom úzkej spolupráce a výmeny informácií.

Svojich zákazníkov považujeme za partnerov v úsilí o poskytovanie presných a zrozumiteľných informácií občanom EÚ v ich vlastnom jazyku. Podnecujeme ich, aby nám poskytovali spätnú väzbu na našu prácu, ako je vidieť z opisu v časti Zoznámte sa s naším pracovným postupom.

Filter

Európa

Výsledky vyhľadávania: 65 klientov (Obnoviť)
logo partner
Sídlo: Budapest

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Cepol)

logo partner
Sídlo: The Hague

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL)

logo partner
Sídlo: Vienna

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

logo partner
Sídlo: Ljubljana

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

logo partner
Sídlo: Brussels

Elektronické komponenty a systémy pre európske vedenie (ECSEL JU)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Sídlo: Tallinn

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

logo partner
Sídlo: Bilbao

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

logo partner
Sídlo: Cologne

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

logo partner
Sídlo: Heraklion

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

logo partner
Sídlo: Amsterdam

Európska agentúra pre lieky (EMA)

logo partner
Sídlo: Warsaw

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

logo partner
Sídlo: Frankfurt

Európska centrálna banka (ECB)

logo partner
Sídlo: Helsinki

Európska chemická agentúra (ECHA)

logo partner
Sídlo: Copenhaguen

Európska environmentálna agentúra (EEA)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Európska investičná banka (EIB)

logo partner
Sídlo: Brussels, Luxembourg

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre preklad (CCE-DG T)

logo partner
Sídlo: Brussels

Európska komisia – GR EMPL – GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti (CCE-EMPLOI)

logo partner
Sídlo: Turin

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

logo partner
Sídlo: Dublin

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

logo partner
Sídlo: Lisbon

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

logo partner
Sídlo: Brussels

Európska obranná agentúra (EDA)

logo partner
Sídlo: Vigo

Európska rybárska agentúra (EFCA)

logo partner
Sídlo: Stockholm

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

logo partner
Sídlo: Lisbon

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

logo partner
Sídlo: Thessaloniki

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

logo partner
Sídlo: Brussels

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Európsky dvor audítorov (ECA)

logo partner
Sídlo: Brussels

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EESC)

logo partner
Sídlo: Budapest

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

logo partner
Sídlo: Vilnius

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

logo partner
Sídlo: Strasbourg

Európsky ombudsman (OMBUDSMAN)

logo partner
Sídlo: London

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

logo partner
Sídlo: Paris

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

logo partner
Sídlo: Frankfurt

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Európsky parlament (EP DG Trad)

logo partner
Sídlo: Valetta

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

logo partner
Sídlo: Parma

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

logo partner
Sídlo: Prague

Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) (GSA)

logo partner
Sídlo: Brussels

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov (CCE-DG JUST)

logo partner
Sídlo: Barcelona

Jadrová syntéza pre energiu (F4E)

logo partner
Sídlo: The Hague

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie (EUROJUST)

logo partner
Sídlo: Brussels

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

logo partner
Sídlo: Lisbon

Námorné centrum analýz a operácií – narkotik (MAOC (N)))

logo partner
Sídlo: Brussels

Rada Európskej únie (COUNCIL)

logo partner
Sídlo: Madrid

Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen)

logo partner
Sídlo: Brussels

Shift2Rail Joint Undertaking

logo partner
Sídlo: Brussels

spoločný podnik Čisté nebo (CSJU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky (IMI JU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH JU)

logo partner
Sídlo: Brussels

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU)

logo partner
Sídlo: Brussels

spoločný podnik SESAR (SJU)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Súdny dvor Európskej únie (CJEU)

logo partner
Sídlo: Alicante

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

logo partner
Sídlo: Riga

Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

logo partner
Sídlo: Angers

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

logo partner
Sídlo: Brussels

Úrad zástupcu rady guvernérov európskych škôl (EURSC)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výbor regiónov Európskej únie (CDR/CoR)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERC)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME, predchodca: Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie, EACI) (EASME)

logo partner
Sídlo: Luxembourg

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentúra pre výskum (REA)

logo partner
Sídlo: Brussels

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)

logo partner
Sídlo: Valenciennes

Železničná agentúra Európskej únie (ERA)