Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, riaditeľka prekladateľského strediska od februára 2022

Riaditeľka prekladateľského strediska je zákonnou zástupkyňou agentúry a je podriadená správnej rade strediska. Riaditeľka je poverená riadením a správou strediska a jej hlavnou náplňou práce je:

  • príprava a plnenie plánu práce, rozpočtu a rozhodnutí prijatých správnou radou,
  • plnenie úloh zverených prekladateľskému stredisku,
  • každodenné riadenie chodu strediska,
  • všetky personálne otázky.

Riaditeľke pri plnení úloh pomáhajú zamestnanci prekladateľského strediska pôsobiaci vo viacerých odboroch a oddeleniach, ako to vyplýva z organizačnej štruktúry strediska.

Riaditeľke je priamo podriadené oddelenie účtovníctva, miestny úradník informačnej bezpečnosti (LISO) a oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu.

Oddelenie účtovníctva

Účtovník je vymenovaný správnou radou a pri plnení svojich povinností je nezávislý. Účtovník a jeho tím sú zodpovední za spravovanie príjmov, výdavkov a účtov v súlade s platnými pravidlami a predpismi. Účtovník zodpovedá za správu pokladnice a fakturovanie súvisiace s činnosťami strediska. Pri plnení týchto úloh účtovník úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov a externými audítormi.

Miestny úradník informačnej bezpečnosti

Úlohou tohto úradníka je zabezpečiť, aby všetky IT systémy prekladateľského strediska vyhovovali príslušným bezpečnostným normám.

Pracovník zodpovedný za riadenie rizík a koordináciu vnútornej kontroly (ORMICC)

Pracovník zodpovedný za riadenie rizík a koordináciu vnútornej kontroly je poverený vypracúvaním a implementáciou stratégie vnútornej kontroly. Tento pracovník organizuje sebahodnotenie rámca vnútornej kontroly prekladateľského strediska a poskytuje poradenstvo v oblasti riadenia rizík. Zároveň zabezpečuje, aby boli riziká priebežne identifikované a primerane riadené.

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu je styčným miestom pre klientov strediska, kde sa identifikujú ich potreby a meria sa úroveň spokojnosti so službami prekladateľského strediska. Uskutočňuje sa to prostredníctvom pravidelných návštev klientov a pravidelných prieskumov.

V spolupráci s klientmi oddelenie usporadúva školenia, pracovné semináre a prezentácie pre prekladateľov strediska na rozšírenie ich znalostí o vysokošpecializovaných oblastiach činnosti a postupoch klientov. Oddelenie organizuje aj prezentácie pre klientov, aby lepšie porozumeli úlohe a službám strediska.

Úlohou oddelenia je aj interná a externá komunikácia. Patrí sem šírenie informácií a správ cez intranet strediska, jeho webové sídlo, sociálne médiá a klientsky portál. Oddelenie pripravuje a koordinuje cielené publikácie, ako sú správa o najvýznamnejších udalostiach roka a početné brožúry a spravodajcovia. Organizuje tiež rôzne podujatia na propagáciu viacjazyčnosti.

Životopis riaditeľky

Vyhlásenie o záujmoch riaditeľky