Plánovanie a výkazníctvo

Na základe stratégie prijatej správnou radou stredisko aktualizuje všetky súvisiace platné viacročné plánovacie a programové dokumenty, aby podľa možnosti stratégia IT, riadenie kvality, personálna politika, zvládnutie kompetencií a zručností čo najviac zodpovedali cieľom činnosti strediska.

Viacročná stratégia

Vo viacročnej stratégii je stanovená vízia na budúce roky a formulujú sa v nej strategické ciele ďalej vymedzené v strategických úlohách a strategických iniciatívach, ktoré sa musia naplniť počas referenčného obdobia. Uskutočňovanie stratégie sa počas tohto obdobia meria pomocou strategických kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Viacročný pracovný program

Strategické úlohy a opatrenia sa uskutočňujú prostredníctvom súboru strategických iniciatív, ktoré sú zbierkou nezáväzných projektov s konečnou lehotou trvania realizovaných spolu s každodennými operatívnymi činnosťami organizácie v rámci viacročných pracovných programov strediska.

Ročný pracovný program

Viacročné pracovné programy strediska sa rozpracúvajú v ročných pracovných programoch, pričom sa k strategickým cieľom pripájajú praktické operatívne činnosti, opatrenia a projekty, ktoré sú podrobnejšie uvedené v pracovných programoch rôznych odborov strediska.

Výročná správa o činnosti

Výročná správa o činnosti poskytuje prehľad o činnostiach a úspechoch strediska v danom roku na základe plánov a cieľov stanovených v ročnom pracovnom programe.