Pri uspokojovaní potrieb svojich zákazníkov v oblasti jazykových služieb prekladateľské stredisko spolupracuje s externými poskytovateľmi jazykových služieb v oblasti prekladu, modifikácie, revízie, jazykovej úpravy, terminológie a zoznamov výrazov.

External language service provider

Pri externom zadávaní týchto služieb stredisko používa rámcové alebo osobitné zmluvy v závislosti od druhu služby, jazykovej kombinácie a odbornej oblasti požadovanej zákazníkom. Rámcové zmluvy sa uzatvárajú s poskytovateľmi služieb, ktorí uspeli v rámci výzvy na predkladanie ponúk zorganizovanej strediskom. Tieto zmluvy platia jeden rok a môžu sa obnoviť tichou dohodou vždy na ďalšie obdobie jedného roka, ktoré však spolu nesmie prekročiť štyri roky. Zhotovitelia sú kontaktovaní, keď zákazník pošle zákazku. Ak prvý zhotoviteľ v zozname nie je schopný zákazku prevziať alebo neodpovie, stredisko ju môže ponúknuť druhému zhotoviteľovi v poradí na zozname atď. Osobitné zmluvy sa uzatvárajú medzi strediskom a externým poskytovateľom jazykových služieb na osobitné jazykové služby a v oblasti, ktorá nie je pokrytá rámcovou zmluvou, alebo ak žiadny zhotoviteľ v zozname nie je schopný vyhotoviť zákazku.

Moderný, aktívny model zadávania zákaziek uplatňovaný v stredisku je založený na troch hlavných prvkoch, a to sú skúsení externí poskytovatelia jazykových služieb; dynamický systém hodnotenia (s prehodnocovaním poradia), ktorý zaviedlo stredisko ako prvé v EÚ a ktorý zabezpečuje, aby sa využívali najlepší poskytovatelia jazykových služieb; a poskytovanie jazykových zdrojov, ktoré majú externým poskytovateľom služieb pomôcť pri práci.

Všetky zákazky zhotovené externe a dodané stredisku externými poskytovateľmi jazykových služieb by mali mať dostatočne vysokú kvalitu, aby boli použiteľné v dodanom stave bez akejkoľvek ďalšej revízie strediskom. Aby sa však zaistilo, že zákazky vyhovujú určenému účelu, všetky zákazky týchto poskytovateľov systematicky kontrolujú interní lingvisti strediska s použitím hodnotiaceho formulára, ktorý je hlavnou súčasťou hodnotenia zabezpečenia kvality. Formulár obsahuje nielen celkové hodnotenie kvality prekladu , resp. jazykovej úpravy, ale podľa potreby aj podrobné informácie o druhu zistených chýb. Stredisko sa zameriava na úplnosť a presnosť, správnosť citovania referenčných dokumentov a publikovaných materiálov, dodržanie pokynov a terminologickú a štylistickú konzistentnosť.

Stredisko zadáva jazykové služby hlavne v 24 úradných jazykoch EÚ, ale tiež v jazykoch, ktoré nie sú jazykmi EÚ, napr. v islandčine, nórčine, arabčine, ruštine, srbčine, čínštine, japončine, hebrejčine, perzštine atď.