Informácie na tomto webovom sídle podliehajú ustanoveniam o odmietnutí zodpovednosti, upozorneniu o autorských právach a pravidlám o ochrane osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie spravuje toto webové sídlo s cieľom zabezpečiť verejnosti bezplatný prístup k informáciám o agentúre a jej činnosti vo všeobecnosti.  Naším cieľom je poskytovať aktualizované a presné informácie. Pokiaľ nás upozorníte na chyby, pokúsime sa ich opraviť.

Prekladateľské stredisko však nenesie žiadnu zodpovednosť, resp. ani inak neručí za informácie uvedené na tomto webovom sídle.

Tieto informácie:

  • sú len všeobecnej povahy a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu situáciu určitej osoby či subjektu,
  • nie sú nevyhnutne vyčerpávajúce, úplné, presné či aktualizované,
  • môžu obsahovať prepojenia na externé webové sídla, ktoré sú mimo dosahu kontroly prekladateľského strediska a za ktoré prekladateľské stredisko nenesie žiadnu zodpovednosť,
  • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétne rady, mali by ste sa vždy obrátiť na kvalifikovaného odborníka).

Vezmite na vedomie, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný on-line presne zodpovedá oficiálne prijatému textu. Za autentické sa pokladá len znenie právnych predpisov Európskej únie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Cieľom prekladateľského strediska je v čo najväčšej miere obmedziť poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré informácie alebo údaje na našom webovom sídle však mohli byť vytvorené v súboroch či štruktúrované vo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a preto nemôžeme zaručiť, že naše služby nebudú v dôsledku takýchto problémov prerušené, či inak ovplyvnené. Prekladateľské stredisko nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s takýmito problémami, ktoré mohli vzniknúť pri používaní tohto webového sídla alebo externých webových sídiel, na ktoré odkazuje.

Zámerom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedzenie zodpovednosti prekladateľského strediska v prípade porušenia podmienok stanovených v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vylúčenie jeho zodpovednosti v otázkach, v ktorých ju podľa týchto predpisov nemožno vylúčiť.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Prekladateľské stredisko sa zaväzuje rešpektovať súkromie.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov Prekladateľským strediskom vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pokiaľ ide o politiku prekladateľského strediska v oblasti ochrany súkromia pri zbere osobných údajov, v rámci každého postupu zberu údajov sa poskytne vysvetľujúci dokument.

Táto všeobecná politika, ktorá sa už obdobne týka všetkých webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu, sa vzťahuje aj na prekladateľské stredisko.

Hoci väčšinu webových stránok prekladateľského strediska si môžete prezerať bez uvedenia svojich osobných údajov, v niektorých prípadoch sa osobné údaje požadujú na poskytnutie požadovaných e-služieb.

Webové stránky, na ktorých sa takéto informácie požadujú, s nimi nakladajú v súlade s politikou opísanou v uvedenom nariadení a v osobitných vyhláseniach o ochrane súkromia uvádzajú informácie o tom, ako konkrétne budú vaše údaje využité.

V tejto súvislosti:

kontrolór určí pre každú e-službu účel a spôsob spracovania osobných údajov a zabezpečí súlad konkrétnej e-služby so zásadami ochrany súkromia,

v rámci každej inštitúcie úradník pre ochranu údajov zabezpečuje dodržiavanie ustanovení uvedeného nariadenia a je poradcom kontrolórov pri výkone ich povinností (pozri čl. 24 uvedeného nariadenia),

vo všetkých inštitúciách bude európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobiť ako nezávislý dozorný orgán (pozri čl. 41 až 45 príslušného nariadenia).

Všetky webové sídla inštitúcií Európskej únie obsahujú aj odkazy na webové sídla tretích strán, na svojom intranete, ako aj na internete. Keďže nad týmito webovými sídlami nevykonávame dozor, odporúčame vám oboznámiť sa s ich zásadami ochrany súkromia.

Čo je to e-služba?

E-služba na webovom sídle prekladateľského strediska je služba či nástroj na zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a prekladateľským strediskom na druhej strane.

Na webovom sídle prekladateľského strediska možno nájsť tri druhy e-služieb:

  • informačné služby, ktoré poskytujú občanom a podnikom jednoduchý a efektívny prístup k podstatným informáciám, čím pomáhajú zvyšovať účinnosť, transparentnosť a pochopenie politík a činnosti prekladateľského strediska,
  • služby interaktívnej komunikácie, ktoré umožňujú lepší kontakt s občanmi a podnikmi. Služby interaktívnej komunikácie uľahčujú konzultácie v oblasti vnútornej politiky a poskytovanie spätnej väzby, čím prispievajú k formovaniu politík, činnosti a služieb prekladateľského strediska,
  • transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám vnútorných transakcií a transakcií s prekladateľským strediskom, ako napríklad obstarávanie, prijímanie zamestnancov atď.

Ako zaobchádzame s e-mailami, ktoré nám posielate?

Kliknutím na tlačidlo „Kontakt“ sa aktivuje softvér na zasielanie elektronickej pošty, ktorý vás vyzve na odoslanie komentárov do osobitnej e-mailovej schránky zriadenej na tento účel.

Ak pošlete tento druh správy, osobné údaje zhromaždíme a uchováme len v rozsahu potrebnom na zaslanie odpovede.  V prípade, že tím zamestnancov spravujúci elektronickú schránku nedokáže odpovedať na vašu otázku, podstúpi ju ďalšiemu útvaru, ktorá vám odpoveď dokáže poskytnúť, pričom o tomto kroku budete informovaní prostredníctvom e-mailu. E-maily obsahujúce otázky a odpovede môžu byť archivované z dôvodu monitorovania procesu a uľahčenia poskytovania odpovedí na opakujúce sa otázky.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania e-mailov a osobných údajov, uveďte ich vo svojej správe.