Benoît Vitale
Benoît Vitale, úradujúci riaditeľ prekladateľského strediska od januára 2019

Riaditeľ prekladateľského strediska je zákonný zástupca agentúry a zodpovedá sa správnej rade strediska. Riaditeľ je poverený riadením a správou strediska a jeho hlavnou náplňou práce je:

  • príprava a plnenie plánu práce, rozpočtu a rozhodnutí prijatých správnou radou,
  • plnenie úloh zverených prekladateľskému stredisku,
  • každodenné riadenie chodu strediska,
  • všetky personálne otázky.

Riaditeľovi pomáhajú zamestnanci vo viacerých odboroch a oddeleniach, ako to vyplýva z organizačnej štruktúry strediska.

Riaditeľovi je priamo podriadené oddelenie účtovníctva a kancelária pre riadenie projektov, ako aj miestny úradník informačnej bezpečnosti.

Oddelenie účtovníctva

Účtovník je vymenovaný správnou radou a pri plnení svojich povinností je nezávislý. Účtovník a jeho tím sú zodpovední za spravovanie príjmov, výdavkov a účtov v súlade s platnými pravidlami a predpismi. Účtovník zodpovedá za správu pokladnice a fakturovanie súvisiace s činnosťami strediska. Pri plnení týchto úloh účtovník úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov a s externými audítormi.

Kancelária pre riadenie projektov

Kancelária pre riadenie projektov koordinujte strategické projekty rôznych odborov a oddelení strediska a zabezpečuje tak úspešnú a udržateľnú realizáciu efektívnych obchodných riešení. Výsledkom sú zlepšené služby tak pre klientov, ako aj vlastných zamestnancov.

Miestny úradník informačnej bezpečnosti

Úlohou tohto úradníka je zabezpečiť, že všetky IT systémy prekladateľského strediska vyhovujú príslušným bezpečnostným normám.

Životopis riaditeľa

Vyhlásenie o záujmoch riaditeľa