Preklad dokumentov

Preklad je písomné prevedenie významu textu v zdrojovom jazyku do cieľového jazyka s cieľom vytvoriť text, ktorý je správny z hľadiska gramatických pravidiel cieľového jazyka a v súlade s pokynmi uvedenými v pridelenom projekte na preklad. Zdrojový jazyk je jazyk, v ktorom je napísaný pôvodný text (nazývaný aj „zdrojový text“), a cieľový jazyk je jazyk, do ktorého je zdrojový text preložený. Dokumenty sa vopred spracúvajú tak, aby sa identifikovali opakujúce sa časti textu, uľahčilo opakované použitie obsahu v prekladových pamätiach prekladateľského strediska a využili nástroje strojového prekladu, pokiaľ dokumenty nepatria do niektorej z týchto kategórií:

  • veľmi urgentné dokumenty,
  • urgentné dokumenty v špecifických formátoch, ktoré si vyžadujú špeciálne úkony predbežného spracovania.

Žiadosti o preklad, ktoré spĺňajú podmienky použitia vlastných nástrojov prekladateľského strediska určených na strojový preklad, sa automaticky vopred spracujú pomocou týchto nástrojov a prekladajú sa za znížené ceny v závislosti od času spracovania. Takéto dokumenty spracované pred prekladom následne dodatočne jazykovo upravia lingvisti prekladateľského strediska, aby sa zabezpečilo, že konečný výsledok bude v plnej miere porovnateľný s výsledkom tradičného prekladu (t. j. preklad od prekladateľa, ktorý ho vytvorí pomocou nástroja prekladovej pamäte v kombinácii so strojovým prekladom).

Revízia prekladov

Revízia je kontrola prekladu z hľadiska daného účelu, a to tak, že sa cieľový text porovnáva so zdrojovým textom a v prípade potreby sa vykonajú opravy. Prekladateľské stredisko ponúka revíziu preložených dokumentov. Ak však prekladateľ počas revízie usúdi, že preklad, ktorý sa má revidovať, je potrebné vo významnej miere prepracovať, prekladateľské stredisko môže žiadosť o revíziu odmietnuť a odporučiť klientovi, aby namiesto toho požiadal o preklad textu.

Preklad „Paste ‘n’ Go“

„Paste ‚n‘ Go“ je prekladateľská služba, ktorú možno využiť v prípade textov v rozsahu do štyroch strán (6 000 znakov) s jednoduchými možnosťami formátovania.  Príprava na preklad a záverečná technická kontrola sú plne automatizované. Namiesto nahrávania súborov klienti jednoducho vložia text určený na preklad do konkrétnej časti klientskeho portálu a po doručení preloženého textu ho skopírujú späť do svojich systémov.

Automatický preklad

Ide o plne automatickú službu prekladu dokumentov pomocou kombinácie prekladových pamätí a vlastných nástrojov strediska určených na strojový preklad bez toho, aby sa vykonávala akákoľvek kontrola kvality prekladateľmi či príprava zdrojových dokumentov na technické spracovanie alebo formátovanie.

Základná dodatočná jazyková úprava výstupu z neurónového strojového prekladu

Ide o prekladateľskú službu, pri ktorej korektori zlepšujú kvalitu výstupu zo strojového prekladu. Služba zahŕňa jazykovú úpravu, úpravu a/alebo opravu výstupov zo strojového prekladu, ak konečný text nie je určený na uverejnenie a slúži najmä na stručné zhrnutie podstaty textu, t. j. na pretlmočenie základného významu bez toho, aby text musel byť nevyhnutne dokonalý v cieľovom jazyku. Výstup tvorí zrozumiteľný text, v ktorom neboli omylom vynechané žiadne dôležité informácie ani pridané žiadne nesprávne informácie.

Preklad webových stránok

Prekladateľské stredisko ponúka preklad webových stránok ako službu od roku 2015 a v roku 2017 získalo Cenu ombudsmana za dobrú správu vecí verejných (v kategórii: Excelentnosť v poskytovaní služieb zameraných na občana/klienta) za riešenie, ktoré zaviedlo spolu s úradom EUIPO a agentúrou EU-OSHA na uľahčenie správy viacjazyčných webových sídel. Kvalita služby sa odvtedy výrazne zlepšila, keďže prekladateľské stredisko úplne prepracovalo svoj modul na preklad webových stránok určený pre webové stránky založené na systéme Drupal. Modul v súčasnosti funguje na systéme Drupal vo verziách 7, 8 a 9, bol schválený Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre informatiku (DIGIT) a možno ho prevziať z platformy Drupal.org.

Preklad OZEÚ, súborov Madridského protokolu a zapísaných dizajnov Spoločenstva

Prekladmi ochranných známok Európskej únie (OZEÚ), súborov Madridského protokolu a zapísaných dizajnov Spoločenstva sa rozumejú preklady štandardizovaných odborných textov v oblasti priemyselného/duševného vlastníctva obsahujúce zoznamy výrobkov a služieb, ktoré vychádzajú z medzinárodného triedenia výrobkov a služieb pre zápis známok (Niceské triedenie) organizácie WIPO (Svetovej organizácie duševného vlastníctva) alebo z Locarnskej dohody o zavedení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov (Locarnské triedenie).

Modifikácia prekladov

Pri modifikácii sa zapracúvajú zmeny do predtým preloženého textu. Ak zákazník žiada o túto službu, musí predložiť dokument s označením všetkých zmien vykonaných oproti pôvodnému textu, a to vrátane vložených a vymazaných častí textu, ako aj predchádzajúcu (-e) jazykovú (-é) verziu (-e) dokumentu (-ov), ktorý (-é) sa má (majú) modifikovať. Prekladatelia prekladateľského strediska upravia preklady v súlade so zmenami zapracovanými do originálu.