Preklad je písomné prevedenie významu textu v zdrojovom jazyku do cieľového jazyka s cieľom vytvoriť text, ktorý je správny z hľadiska gramatických pravidiel cieľového jazyka a v súlade s pokynmi uvedenými v pridelenom projekte na preklad. Zdrojový jazyk je jazyk, v ktorom je napísaný pôvodný text (nazývaný aj „zdrojový text“), a cieľový jazyk je jazyk, do ktorého je zdrojový text preložený. Dokumenty sa vopred spracúvajú tak, aby sa identifikovali opakujúce sa časti textu, uľahčilo opakované použitie obsahu v prekladových pamätiach prekladateľského strediska a využili nástroje strojového prekladu, pokiaľ dokumenty nepatria do niektorej z týchto kategórií:

  • veľmi urgentné dokumenty,
  • urgentné dokumenty v špecifických formátoch, ktoré si vyžadujú špeciálne úkony predbežného spracovania.

Žiadosti o preklad, ktoré spĺňajú podmienky použitia vlastných nástrojov prekladateľského strediska určených na strojový preklad, sa automaticky vopred spracujú pomocou týchto nástrojov a prekladajú sa za znížené ceny v závislosti od času spracovania. Takéto dokumenty spracované pred prekladom následne dodatočne jazykovo upravia lingvisti prekladateľského strediska, aby sa zabezpečilo, že konečný výsledok bude v plnej miere porovnateľný s výsledkom tradičného prekladu (t. j. preklad od prekladateľa, ktorý ho vytvorí pomocou nástroja prekladovej pamäte v kombinácii so strojovým prekladom).