Organizácie vyznačujúce sa plynulým fungovaním majú zvyčajne jednu organizačnú zložku, ktorá zabezpečuje kľúčové činnosti a zároveň je aj jej hnacou silou. V prekladateľskom stredisku túto úlohu plní odbor podpory prekladu.

Tento odbor tvorí oddelenie riadenia pracovných postupov, oddelenie pre pokročilé jazykové riešenia a medziinštitucionálna skupina pre IATE.

Oddelenie riadenia pracovných postupov

Oddelenie riadenia pracovných postupov je jediným operačným kontaktným bodom pre zákazníkov. Je preto zodpovedné za riadne spracovanie všetkých žiadostí o jazykové služby, a to od prijatia žiadosti až po dodanie konečného produktu. Vybavuje takisto spätnú väzbu prijatú od zákazníkov.
Zamestnanci oddelenia vykonávajú tieto úlohy:

 • prijímajú, analyzujú a potvrdzujú zákazky, v prípade potreby po konzultácii so zákazníkmi,
 • prideľujú preklady, revízie, jazykové úpravy a terminologické práce interným a externým prekladateľom,
 • zabezpečujú, aby boli súbory pre prekladateľov v editovateľnom formáte a aby boli dokumenty pre zákazníkov pred odovzdaním správne naformátované,
 • používajú nástroje jazykových technológií na úplné predbežné spracovanie prichádzajúcich súborov,
 • zabezpečujú, aby boli všetky zákazky dodané klientom v dohodnutej lehote a v požadovanej forme,
 • zhromažďujú údaje potrebné na fakturovanie poskytnutých služieb,
 • vybavujú spätnú väzbu od klientov prostredníctvom funkcie „žiadosť o opravenú verziu“ (Corrected Version Request, CVR).

Oddelenie má na starosti tiež portál pre zákazníkov.

Počas celého postupu prekladu poskytuje prekladateľom jazykovú a technickú podporu. Okrem toho pripravuje odborné školenia v rôznych oblastiach svojej pôsobnosti (napr. v oblasti používania technológií).

Oddelenie pre pokročilé jazykové riešenia

Oddelenie pre pokročilé jazykové riešenia tvorí niekoľko útvarov:

 • skupina pre jazykové technológie sleduje trendy a inovácie v oblasti jazykových služieb, analyzuje možnosti prekladateľského strediska, aby čo najlepšie dokázalo vyhovieť komunikačným potrebám zákazníkov, rozvíja a podporuje služby strojového prekladu, ako aj automatického rozpoznávania reči,
 • skupina pre správu terminológie dopĺňa a udržiava špecializované jazykové zdroje a nástroje v oblasti terminológie,
 • skupina pre ochranné známky a dizajny EÚ, ktorá riadi celý pracovný postup prekladu ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva,
 • kancelária pre riadenie projektov, ktorá koordinuje strategické projekty v rôznych odboroch a oddeleniach prekladateľského strediska, a tým zaisťuje úspešné a udržateľné vykonávanie efektívnych riešení v rámci svojej činnosti.

Medziinštitucionálna skupina pre IATE

Medziinštitucionálna skupina pre IATE a koordinátorka portálu EurTerm (medziinštitucionálnej platformy pre spoluprácu terminológov) pracujú pod záštitou prekladateľského strediska v mene partnerov projektu IATE