Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, direktorica Prevajalskega centra od februarja 2022

Direktor Prevajalskega centra je zakoniti zastopnik agencije, ki poroča upravnemu odboru. Zadolžen je za vodenje in upravljanje Prevajalskega centra ter je med drugim odgovoren za:

  • pripravo in izvrševanje delovnega programa, proračuna in sklepov, ki jih sprejme upravni odbor;
  • izvajanje nalog, dodeljenih Prevajalskemu centru;
  • tekoče upravljanje;
  • vse kadrovske zadeve.

Direktorju pri njegovih nalogah pomagajo zaposleni v različnih oddelkih in enotah, kot je razvidno iz organizacijske sheme Prevajalskega centra.

Direktor je neposredno odgovoren za enoto za računovodstvo, lokalnega varnostnega uradnika za informatiko (LISO) ter enoto za zunanje odnose in komunikacijo.

Enota za računovodstvo

Računovodjo imenuje upravni odbor, pri izvajanju svojih dolžnosti pa je neodvisen. Skupaj s svojimi sodelavci je odgovoren za upravljanje prihodkov, odhodkov in zaključnih računov v skladu z veljavnimi predpisi. Zadolžen je za upravljanje denarnih sredstev in izdajanje računov, povezanih z dejavnostmi Prevajalskega centra. Računovodja pri opravljanju svojih nalog tesno sodeluje z Evropsko komisijo, Evropskim računskim sodiščem in zunanjimi revizorji.

Lokalni varnostni uradnik za informatiko (LISO)

Lokalni varnostni uradnik za informatiko skrbi, da informacijski sistemi Prevajalskega centra izpolnjujejo ustrezne varnostne standarde.

Uradnik za obvladovanje tveganja in usklajevanje notranje kontrole (ORMICC)

Uradnik za obvladovanje tveganja in usklajevanje notranje kontrole je odgovoren za razvoj in izvajanje strategije notranje kontrole. Organizira samooceno okvira notranje kontrole Prevajalskega centra, svetuje glede obvladovanja tveganja in zagotavlja, da se tveganja nenehno prepoznavajo in ustrezno obvladujejo.

Enota za zunanje odnose in komunikacijo

Enota za zunanje odnose in komunikacijo se povezuje s strankami Prevajalskega centra, da opredeli njihove potrebe in ugotavlja njihovo zadovoljstvo. V ta namen jih redno obiskuje in izvaja redne raziskave.

V sodelovanju s strankami organizira usposabljanja, delavnice in predstavitve za prevajalce Prevajalskega centra, kar jim omogoča, da razširijo svoje znanje v zvezi z zelo specializiranimi področji strank in njihovimi postopki. Enota organizira tudi predstavitve za stranke, da bi bolje razumele vlogo Prevajalskega centra in njegove storitve.

Poleg tega je odgovorna za notranjo in zunanjo komunikacijo. Informacije in novice redno objavlja na intranetu, spletišču Prevajalskega centra, družbenih omrežjih in portalu za stranke. Pripravlja in usklajuje tudi ciljno usmerjene publikacije, kot je poročilo o dosežkih leta, ter številne brošure in glasila. Organizira tudi razne dogodke za spodbujanje večjezičnosti.

Življenjepis direktorice

Izjava o interesih direktorice