I enlighet med inrättandeförordningen för översättningscentrumet hanterar vi EU-byråernas och andra organs behov av språktjänster. Vi kan också bistå med språktjänster när EU-institutioner som har egna översättningsavdelningar har hög arbetsbelastning. Vi har samarbetsavtal med över 60 kunder som är spridda över hela EU, vilket visas på den interaktiva kartan nedan.

Vår kundpolicy är att få nöjda kunder genom att erbjuda högkvalitativa språktjänster och genom att ha ett nära samarbete och informationsutbyte.

Vi ser våra kunder som partner i ett försök att nå EU-medborgarna med korrekt och välformulerad information på deras eget språk. Vi uppmuntrar därför våra kunder att ge oss feedback på det arbete vi har gjort, vilket framgår av beskrivningen av vårt arbetsflöde

Filter

Europa

Sökresultat: 65 kund(er) (Återställ)
logo partner
Säte: Riga

Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)

logo partner
Säte: Ljubljana

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

logo partner
Säte: Lisbon

Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC (N))

logo partner
Säte: Luxembourg

Europaparlamentet (EP DG Trad)

logo partner
Säte: Luxembourg

European School Luxembourg II (EEL2)

logo partner
Säte: Bilbao

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

logo partner
Säte: London

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

logo partner
Säte: Tallinn

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

logo partner
Säte: Prague

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

logo partner
Säte: Cologne

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

logo partner
Säte: Frankfurt

Europeiska centralbanken (ECB)

logo partner
Säte: Stockholm

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

logo partner
Säte: Lisbon

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC)

logo partner
Säte: The Hague

Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

logo partner
Säte: Vigo

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

logo partner
Säte: Frankfurt

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska forskningsrådet (ERC)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska försvarsbyrån (EDA)

logo partner
Säte: Warsaw

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

logo partner
Säte: Dublin

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

logo partner
Säte: Budapest

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

logo partner
Säte: Luxembourg

Europeiska investeringsbanken (EIB)

logo partner
Säte: Vilnius

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

logo partner
Säte: Helsinki

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

logo partner
Säte: Brussels, Luxembourg

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (CCE-DG T)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor (CCE-DG JUST)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (CCE-EMPLOI)

logo partner
Säte: Amsterdam

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

logo partner
Säte: Copenhaguen

Europeiska miljöbyrån (EEA)

logo partner
Säte: Parma

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

logo partner
Säte: Strasbourg

Europeiska ombudsmannen (OMBUDSMAN)

logo partner
Säte: Luxembourg

Europeiska revisionsrätten (ECA)

logo partner
Säte: Lisbon

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

logo partner
Säte: Valetta

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

logo partner
Säte: Vienna

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

logo partner
Säte: Heraklion

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

logo partner
Säte: The Hague

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

logo partner
Säte: Budapest

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

logo partner
Säte: Luxembourg

Europeiska unionens domstol (CJEU)

logo partner
Säte: Alicante

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

logo partner
Säte: Valenciennes

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska unionens råd (COUNCIL)

logo partner
Säte: Brussels

Europeiska unionens regionkommitté (CDR/CoR)

logo partner
Säte: Madrid

Europeiska unionens satellitcentrum (SatCen)

logo partner
Säte: Paris

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

logo partner
Säte: Turin

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

logo partner
Säte: Thessaloniki

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma företaget Clean Sky (CSJU)

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma företaget Ecsel (ECSEL JU)

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI JU)

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH JU)

logo partner
Säte: Barcelona

Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma företaget IMI (IMI JU)

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma företaget Shift2Rail

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

logo partner
Säte: Brussels

Gemensamma Sesar-företaget (SJU)

logo partner
Säte: Angers

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

logo partner
Säte: Brussels

Genomförandeorganet för forskning (REA)

logo partner
Säte: Brussels

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

logo partner
Säte: Luxembourg

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)

logo partner
Säte: Brussels

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), tidigare Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (Eaci)

logo partner
Säte: Brussels

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)

logo partner
Säte: Brussels

Kansliet för Europaskolornas generalsekreterare (EURSC)