I enlighet med inrättandeförordningen för översättningscentrumet hanterar vi EU-byråernas och andra organs behov av språktjänster. Vi kan också bistå med språktjänster när EU-institutioner som har egna översättningsavdelningar har hög arbetsbelastning. Vi har samarbetsavtal med över 60 kunder som är spridda över hela EU, vilket visas på den interaktiva kartan nedan.

Vår kundpolicy är att få nöjda kunder genom att erbjuda högkvalitativa språktjänster och genom att ha ett nära samarbete och informationsutbyte.

Vi ser våra kunder som partner i ett försök att nå EU-medborgarna med korrekt och välformulerad information på deras eget språk. Vi uppmuntrar därför våra kunder att ge oss feedback på det arbete vi har gjort, vilket framgår av beskrivningen av vårt arbetsflöde

Filter

Europa

Sökresultat: 67 kund(er) (Återställ)
logo partner

Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)

Location: Riga
logo partner

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

Location: Ljubljana
logo partner

Centrumet för analys av maritim underrättelseverksamhet beträffande narkotika (MAOC (N))

Location: Lisbon
logo partner

Europaparlamentet (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Location: Bilbao
logo partner

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Location: London
logo partner

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Location: Prague
logo partner

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Location: Cologne
logo partner

Europeiska centralbanken (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

Location: The Hague
logo partner

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Location: Frankfurt
logo partner

Europeiska forskningsrådet (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska försvarsbyrån (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

Location: Dublin
logo partner

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Europeiska investeringsbanken (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Location: Helsinki
logo partner

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Location: Parma
logo partner

Europeiska ombudsmannen (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Europeiska revisionsrätten (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Location: Lisbon
logo partner

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

Location: Valetta
logo partner

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Location: Heraklion
logo partner

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

Location: The Hague
logo partner

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Europeiska unionens domstol (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Europeiska unionens råd (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska unionens regionkommitté (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Europeiska unionens satellitcentrum (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Location: Paris
logo partner

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Location: Turin
logo partner

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Gemensamma företaget Clean Sky (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget Ecsel (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget Fusion for Energy (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Gemensamma företaget IMI (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma företaget Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Gemensamma Sesar-företaget (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Genomförandeorganet för forskning (REA)

Location: Brussels
logo partner

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)

Location: Brussels
logo partner

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme), tidigare Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (Eaci)

Location: Brussels
logo partner

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)

Location: Brussels
logo partner

Kansliet för Europaskolornas generalsekreterare (EURSC)

Location: Brussels