Programplanering och rapportering

På grundval av centrumets strategi som antagits av styrelsen, uppdaterar centrumet alla relaterade operativa fleråriga planerings- och programplaneringsdokument för att i så hög grad som möjligt anpassa it-strategin, kvalitetsstyrningen, personalpolitiken och kompetensstyrningen till sina verksamhetsmål.

Flerårig strategi

Den fleråriga strategin fastställer visionen för de kommande åren och formuleras genom strategiska mål som dessutom fastställs genom strategiska syften och strategiska initiativ som alla ska uppnås under referensperioden. Under denna period bedöms genomförandet av strategin genom strategiska nyckeltal.

Flerårigt arbetsprogram

De strategiska målen och åtgärderna genomförs genom en rad strategiska initiativ som är samlingar av tillfälliga, diskretionära projekt och program som genomförs tillsammans med organisationens dagliga operativa verksamhet inom ramen för centrumets fleråriga arbetsprogram.

Årligt arbetsprogram

Centrumets fleråriga arbetsprogram är uppdelade i årliga arbetsprogram som anpassar de strategiska målen till den praktiska operativa verksamheten, åtgärder och projekt som anges närmare i arbetsprogrammen för de olika avdelningarna.

Årlig verksamhetsrapport

Den årliga verksamhetsrapporten ger en översikt över centrumets verksamhet och resultat för det aktuella året på grundval av de mål som anges i det årliga arbetsprogrammet.