Översättningscentrumet arbetar med ramavtal som grundas på ett dynamiskt rankningssystem. I vissa fall som inte omfattas av öppna förfaranden använder vi även förhandlade förfaranden.

Centrumet genomför kvalitetskontroller av allt arbete som tillhandahålls av dess leverantörer. Varje uppdrag bedöms av centrumets interna granskare som då använder standardbedömningsmallen. När kvaliteten på ett externt arbete bedöms ha exceptionellt hög standard (+1) eller oacceptabelt låg standard (-1) överlämnas det till centrumets bedömningskommitté som består av oberoende medlemmar från olika avdelningar. Om den första bedömningen bekräftas av kommittén läggs ett visst antal poäng till (fastställs i ramavtalet) eller dras av från de poäng som ursprungligen tilldelats leverantören och han/hon kan rankas upp eller ned i enlighet därmed. I fall där kvaliteten på ett externt arbete bedöms ha acceptabel kvalitet (0), dvs. arbetet ligger på en nivå som rimligen kan förväntas av en person som arbetar med språk, förblir leverantörens rankning oförändrad. Detta säkerställer att rankningen av leverantörerna speglar den faktiska kvaliteten på de tjänster som erbjuds under hela avtalstiden. Externa arbeten som har gjorts enligt förhandlingsförfaranden kvalitetskontrolleras också enligt samma förfarande, men är undantagna från detta dynamiska rankningssystem som endast gäller ramavtal centrumet ingår med sina leverantörer. Det dynamiska rankningssystemet är en av styrkorna i centrumets kvalitetssäkringsmodell. Det gör centrumet mycket reaktivt och hjälper till med att säkerställa en genomgående god kvalitet.