Image
IATE

Projektet Iate (interaktiv terminologi för Europa) lanserades av översättningscentrumet 1999 och är en av hörnstenarna i det interinstitutionella samarbetet. Iate har cirka 8 miljoner termer och täcker de 24 officiella EU-språken, vilket gör den till världens största terminologidatabas i dagsläget. Under 2020 gjordes det 36,5 miljoner sökningar på den offentliga versionen av Iate och 21 miljoner via den interna versionen (som endast är tillgänglig för anställda inom EU:s institutioner). 

Den har varit tillgänglig för allmänheten sedan 2007 och bringar samman de terminologiska resurserna från alla EU:s översättningstjänster. Översättningscentrumet förvaltar de tekniska aspekterna av projektet för projektpartnernas räkning. Dessa partner utgörs av översättningstjänsterna vid Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén/Regionkommittén, domstolen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken. Innan projektet inleddes hade de flesta av dessa institutioner sina egna termdatabaser. I dag finns i stället alla termsamlingar från EU-institutionernas och EU-organens översättningstjänster samlade i Iates gemensamma terminologidatabas.

År 2018 lanserades en helt ny version av Iate, vilket var en viktig milstolpe för projektet. Ny teknik användes för att omarbeta verktyget från grunden och bygga in större interoperabilitet med verktyg från tredje part. Dessutom fick databasen en rejäl ansiktslyftning, med fokus på tillgänglighetsaspekter och ökad flexibilitet när det gäller användning på olika typer av enheter.

Mer information