Översättningsavdelningen är översättningscentrumets största avdelning, och över hälften av centrumets personal arbetar där. Den består av tre språkenheter.

Översättarna (språkenheterna)

Varje språkenhet är uppdelad i översättningsgrupper, en för varje officiellt EU-språk Storleken på varje översättningsgrupp varierar beroende på arbetsbelastningen för respektive målspråk. Alla översättare översätter till sitt modersmål. De har olika akademiska bakgrunder, oftast med inriktning på språk.

Översättarna erbjuds fortutbildning under hela sitt yrkesliv på centrumet, både när det gäller språkinlärning (påbyggnad av befintliga språkkunskaper och inlärning av nya språk) och kundspecifik verksamhet.

De översätter och granskar dokument och varumärken. De textar också videoklipp, sammanställer ordlistor och lägger till termer i den interinstitutionella termdatabasen Iate.

Som språkhandläggare garanterar de interna översättarna en god språkkvalitet i de tillhandahållna översättningarna. Detta gäller både texter som översätts internt och texter som översätts av specialiserade externa leverantörer av språktjänster.

Genom sin affärsmodell som grundas på uppdragsavtal och intern kvalitetskontroll har centrumet blivit en referenspunkt för alla aspekter av översättningsgranskning.