Välfungerande organisationer har i allmänhet en enda central verksamhetsenhet som fungerar som deras drivkraft. Vid översättningscentrumet har avdelningen för översättningsstöd denna funktion.

Denna avdelning består av sektionen för arbetsflödeshantering, sektionen för avancerade språklösningar och den interinstitutionella Iate-gruppen.

Arbetsflödeshantering

Sektionen för arbetsflödeshantering är den gemensamma operativa kontaktpunkten för centrumets kunder. Den ansvarar således för den reguljära hanteringen av alla beställningar av språktjänster, från det att beställningen mottas till dess att slutprodukten levereras. Sektionen hanterar också återkoppling från kunderna.
Sektionens personal utför följande uppgifter:

 • Tar emot, analyserar och validerar beställningar, vid behov genom förhandling med kunderna.
 • Tilldelar översättnings-, gransknings-, redigerings- och terminologiuppdrag till interna översättare och frilansöversättare.
 • Ser till att de filer som översättarna ska arbeta med är redigerbara och att dokument är korrekt formaterade innan de levereras till kunden.
 • Använder språktekniska verktyg för fullständig förbehandling av inkommande filer.
 • Ser till att alla uppdrag levereras till beställaren inom den överenskomna tidsfristen och i det format som krävs.
 • Sammanställer den information som behövs för att fakturera de tillhandahållna tjänsterna.
 • Hanterar återkoppling från kunderna via funktionen för begäran om korrigerad version (Corrected Version Request, CVR).

Sektionen är också ansvarig för kundportalen.

Sektionen ger språkligt och tekniskt stöd till översättarna under hela arbetsflödet. Den anordnar också utbildningar inom sina olika områden (t.ex. användning av teknik).

Sektionen för avancerade språklösningar

Sektionen för avancerade språklösningar utgörs av flera undergrupper:

 • Språkteknikgruppen, som bevakar trender och innovationer på området språktjänster, analyserar hur centrumet på bästa sätt kan hjälpa till att uppfylla kundernas kommunikationsbehov samt utvecklar och stöder tjänsterna för maskinöversättning och röstigenkänning.
 • Terminologihanteringsgruppen, som tillhandahåller och sköter specialiserade språkresurser och språkverktyg på terminologiområdet.
 • Gruppen för EU-varumärken och formgivningar, som hanterar hela arbetsflödet för översättningar av EU-varumärken och formgivningar.
 • Projektledningskontoret, som samordnar strategiska projekt inom centrumets olika avdelningar och sektioner och på så sätt ser till att effektiva affärslösningar genomförs på ett framgångsrikt och hållbart sätt, vilket leder till bättre tjänster för både kunder och intern personal.

Interinstitutionella Iate-gruppen

Centrumet är värd för den interinstitutionella Iate-gruppen och samordnaren för EurTerm (interinstitutionell samarbetsplattform för terminologer) för Iate-projektpartnernas räkning.